Έργο Open Up Entrepreneurship PDF Εκτύπωση E-mail

Στόχοι

Το έργο Open Up Entrepreneurship (OpEn) καλύπτει το εντοπισμένο κενό γνώσης, όπου οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες αναζητούν επιχειρηματικές λύσεις μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά οι οποίοι δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και τις ικανότητες για να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν στην παγκόσμια αγορά.

Τo έργο OpEn αποσκοπεί στην αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογικών εργαλείων για την σχεδίαση και ανάπτυξη διεπιστημονικών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής σκέψης μέσα από τον ψηφιακό κόσμο.

Δράσεις

  • Ανάπτυξη του σχετικού προφίλ δεξιοτήτων και ο σχεδιασμός του περιγράμματος του ανοιχτού μαθήματος .
  • Χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων (π.χ. βίντεο διαλέξεις, podcasts, κτλ) και προσαρμογή κατάλληλων ανοιχτών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης  για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και εκμάθησης της επιχειρηματικότητας στη νέα ψηφιακή οικονομία.
  • Σχεδίαση ενός ανοιχτού ηλεκτρονικό μαθήματος και των σχετικών υπηρεσιών  ηλεκτρονικής μάθησης , και ανάπτυξη κατάλληλου Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι διαθέσιμο μέσω μίας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
  • Πιλοτική εφαρμογή & αξιολόγηση τού ανοιχτού  ηλεκτρονικού μαθήματος και ακολούθως εκπόνηση σχεδίου για την ευρύτερη αξιοποίηση του.
  • Δημιουργία ψηφιακής δικτυακής πλατφόρμας.

Παραδοτέα/ Αποτελέσματα

Το κύριο αποτέλεσμα του OpEn έργου θα είναι μία ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση των υφιστάμενων και επίδοξων επιχειρηματιών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Για την υλοποίηση αυτού του αποτελέσματος, θα παραχθεί ένας αριθμός εξειδικευμένων Πνευματικών Παραδοτέων, όπως:

α) Προσδιορισμός Προφίλ Ικανοτήτων

β) Σχεδιασμός e-ψηφίδας και δέσμης υπηρεσιών

γ) Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό

δ) Οδηγίες Εκμετάλλευσης των Αποτελεσμάτων του Έργου.

ε)E-network πλατφόρμα του έργου

Επιπλέον, δραστηριότητες κατάρτισης θα υλοποιηθούν για την αξιολόγηση της e-πλατφόρμας και πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπτώσεις

Η κύρια επίπτωση του  OpEn έργου μετά την ολοκλήρωσή του έγκειται στο ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό και την ανοικτή e-πλατφόρμα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των σπουδαστών στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων τα οποία απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διδασκαλία υφιστάμενων και νέων επιχειρηματιών στην χρησιμοποίηση των ΤΠΕ και τα μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την ανοιχτή έργο καθώς θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την ίδια στιγμή θα επεκτείνουν και θα εμπλουτίζουν τις δυνατότητες για δικτύωση.

Σχετικά αρχεία: