Αρχική Προγράμματα - Δράσεις ΕΤΠ 2014-2020
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 2014 - 2020 PDF Εκτύπωση E-mail

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), με στόχο την ενεργητική στήριξη, προστασία και επανένταξη απολυμένων ανέργων στην αγορά εργασίας ή την είσοδο NEETs (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης) σε αυτήν, συμμετέχει στην υλοποίηση ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), European Globalisation Adjustment Fund (EGF).

Οι εν λόγω παρεμβάσεις, οι οποίες συνίστανται σε δέσμες δράσεων εξατομικευμένου χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής διάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους του ΕΤΠ (Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013), αφορούν σε: βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση, υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr/(S(tnekdz454uvxoo450ft5h331))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=54711

Υποβολή καταγγελιών / παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/