Έργα

Συμβατική και εξ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών επιβάλλουν την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται ή επιθυμεί να απασχοληθεί στις ειδικότητες της οικοδομής. Τα νέα υλικά, οι νέες μέθοδοι εγκατάστασης και οι θεσμικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα των επαγγελμάτων αλλά και στις διαδικασίες απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 1. διαμόρφωση πέντε 50ωρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης βάσει διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και σχετικών αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων:

  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους

  -  υδραυλικούς

  - ηλεκτρολόγους

  - τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

  - αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

  - ψυκτικούς

 2. παροχή επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης),
 3. πιστοποίηση (και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Ο στόχος του έργου είναι η κατάρτιση χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο (1.492) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας. Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προσκαλεί υποψήφιους για τη συμμετοχή τους στο έργο  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου εκπαιδευτών στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων σε συμβατικές & εξ αποστάσεως δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), καλεί εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, να παρακολουθήσουν, είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως, ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 50 ωρών…

Αποτελέσματα έργου

75 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
1.492 καταρτιζόμενοι
1.492 συμμετέχοντες σε διαδικασίες πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA