Έργα

Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων - BASIC

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτοβουλία «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» του Συμβουλίου της ΕΕ, θέτει με σαφήνεια το δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Σε γενικές γραμμές, η πρωτοβουλία αποσκοπεί να προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα σε άτομα που έχουν ανάγκη από τη βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής, ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, και μέσω του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, οι τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς, ο ΟΑΕΔ (leader), η ΓΓΔΜ&Ν, το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  επιδιώκουν να αποτυπώσουν σε ένα πιο συστηματικό επίπεδο την κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης, να συμβάλλουν εμπεριστατωμένα στον σχετικό διάλογο και να προτείνουν, σε πιλοτικό επίπεδο, συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης / κατάρτισης των ενηλίκων. Αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όταν μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία και μάλιστα η μακροχρόνια ανεργία αφορά κυρίως άτομα χαμηλής ειδίκευσης και δεξιοτήτων.

δεξιότητες, βασικές δεξιότητες, αναβάθμιση δεξιοτήτων, ανισότητες, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, upskilling, EaSIΕιδικότερα, μέσω της δράσης θα επιχειρηθεί να δοθούν μερικές πρώτες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο αυτό της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ενηλίκων; Είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ομάδες πληθυσμού που έχουν άμεση ανάγκη παρέμβασης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Μπορούν να τεθούν προτεραιότητες στο επίπεδο αυτό και αν ναι ποιες είναι αυτές; Μέσω ποιών υφιστάμενων διαδρομών και ευκαιριών μπορεί αυτό να γίνει αυτό; Και κυρίως μέσω ποιων εργαλείων αξιολόγησης και αποτίμησης δεξιοτήτων; Τι μας δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων; Είναι δυνατόν να προταθούν αξιόπιστα και βιώσιμα παραδείγματα (best practices) αναφορικά με εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων; Ποιες είναι οι καταλληλότεροι μέθοδοι εκπαίδευσης για άτομα χαμηλής ειδίκευσης; Τέλος, είναι δυνατός ο σχεδιασμός/πρόταση, έστω και σε ένα πρώτο επίπεδο, μια εθνικής στρατηγικής δράσης στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων;

Στο πλαίσιο της δράσης «BASIC», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3) με τίτλο «Χαρτογραφώντας Εργαλεία Αξιολόγησης» (Assessment Tools’ Mapping). Στόχος είναι σε ένα πρώτο επίπεδο να διερευνηθούν τα υφιστάμενα πλαίσια, μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων στην ΕΕ και να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στο ελληνικό περιβάλλον. Μάλιστα, σε πιλοτική επίπεδο θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης ενός εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση. Τέλος, συγκεντρώνοντας το σύνολο των δεδομένων, θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση προτάσεων προς τα θεσμικά όργανα άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου για την ύπαρξη αλλά και αξιοποίηση των σχετικών εργαλείων και τεχνικών.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

8 μελέτες
1 πλατφόρμα (πιλοτική) αποτίμησης δεξιοτήτων
1 πιλοτική δράση κατάρτισης - παρέμβαση
11 εργαστήρια (workshops) & ημέρες ενημέρωσης (info days)
2 επιστημονικά συνέδρια

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA