Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές δομές

Συνδικαλίστριες, Ισότητα των φύλων, Ισόρροπη συμμετοχή, Γυναίκες επιχειρηματίες

Η ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θεσμικές δομές, όπως σε κέντρα λήψης αποφάσεων, συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, η ουσιαστική - ποιοτική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Αναφορικά με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα πιο συγκεκριμένα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι το έλλειμμα πληροφόρησης, όπως προκύπτει και από σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε για το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο παράγοντας πληροφόρηση αποκτά σημαίνουσα βαρύτητα, στη συνδικαλιστική επικοινωνία, που αφορά κυρίως αιτήματα, διεκδικήσεις και προάσπιση δικαιωμάτων εργαζομένων.

Ο Οδηγός αυτός συνιστά επομένως μια προσπάθεια να ενημερωθούν, σε κατανοητή γλώσσα, για βασικά ζητήματα, γυναίκες των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν συνδικαλιστική δράση. Η πληροφόρηση επικεντρώνεται: α) σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων - ορόσημα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, β) σε ζητήματα νομικής φύσεως, που εστιάζουν στη συμφιλίωση επαγγελματικής & ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής, με έμφαση στην ομάδα των αυτοαπασχολουμένων και επιχειρηματιών, καθώς και γ) στην απεικόνιση της κατάστασης που επικρατεί αναφορικά με την παρουσία των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνονται προτάσεις για ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν ως βασικές διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τις/τους αυτοαπασχολούμενες/ους και επιχειρηματίες, καθώς και τα συμβοηθούντα μέλη αυτών.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 305611. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA