Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα

Το Κείμενο Γνώμης παρουσιάζει την πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κοινή τοποθέτηση με ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη σημασία και τις προοπτικές των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ειδικότερα εκτιμά τον καίριο ρόλο των επαγγελματικών περιγραμμάτων ως το «σημείο ισορροπίας» μεταξύ των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών σχετικά με τις λειτουργίες και τις εργασίες του κάθε επαγγέλματος και προτείνει την εκπόνηση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων όπου είναι αναγκαίο, την επικαιροποίηση όσων από τα ήδη πιστοποιημένα χρειάζονται αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό, την εξέταση, αξιολόγηση και τροποποίηση της μεθοδολογίας έρευνας και του τρόπου παρουσίασης των μελετών επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ακόμη, παρουσιάζει τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ" του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020".

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2017), «Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούλιος, σσ. 6

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA