Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο της εργασίας: Τι συνεπάγεται αυτό για τη μάθηση;

Η φύση της εργασίας αλλάζει. Εντός των χωρών, οι θέσεις εργασίας μετατοπίζονται μεταξύ των τομέων, μερικές φορές σε τεράστια κλίμακα. Η τεχνολογία -συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας– παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.

Το παρόν κείμενο, αποτελεί μεταφρασμένη αναδημοσίευση από μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Αναφορά για την Παγκόσμια Ανάπτυξη 2018: Μάθηση για την πραγματοποίηση της υπόσχεσης της εκπαίδευσης».

Το κείμενο, που συνοδεύεται από σχετικές βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές αναφορές, διατυπώνει τη θέση ότι η τεχνολογία επηρεάζει τον κόσμο της εργασίας καθώς εξαλείφει κάποια επαγγέλματα, δημιουργεί νέα και παράλληλα αυξάνει την απόδοση σε άλλα. Προκειμένου να αντεπεξέλθει το εργατικό δυναμικό στις ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομίες του 21ου αιώνα, θα πρέπει να διαθέτει ισχυρές θεμελιώδεις δεξιότητες σε συνδυασμό με τεχνολογικές, ανώτερες γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες.

Βιβλιογραφική αναφορά: World Bank (2018), «Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο της εργασίας: Tι συνεπάγεται αυτό για τη μάθηση;» (Spotlight 5: Technology is changing the world of work: What does that mean for learning?, στο World Bank, (2018), World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, pp.164-167. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank., μτφ. Α. Πέτση, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA