Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Κυκλική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις: Ανάδειξη εμποδίων, καλές πρακτικές & προτάσεις για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας

Κυκλική οικονομία, Πράσινες δεξιότητες, Αειφόρος Ανάπτυξη

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις  και τις κυβερνήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη σχέση τους με το περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους πιο αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναδειχθεί στη δημόσια σφαίρα η ανάγκη αντικατάστασης του κυρίαρχου γραμμικού οικονομικού μοντέλου με ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.   

Σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, ο κεντρικός στόχος είναι να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη αξία από τους πόρους, τα προϊόντα και τα υλικά, για τη δημιουργία ενός συστήματος που επιτρέπει τη μακροχρόνια ζωή, τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση των προϊόντων

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παρόν ερευνητικό κείμενο εξετάζει την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις μικρές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας αλλά και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως μοχλός εκκίνησης της κυκλικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν την κυκλική οικονομία αλλά και στο βαθμό διείσδυσης των διάφορων κλάδων που δυνητικά υπάρχει σημαντικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στους τομείς αυτούς.

Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται τα εμπόδια που συναντούν οι μικρές επιχειρήσεις για να ενταχθούν στην κυκλική οικονομία αλλά και ένα σύνολο καλών πρακτικών εφαρμόσιμων στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, γίνεται μια σύντομη περιγραφή από την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και παρέχονται προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες και μακροπρόθεσμες για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών.

Βιβλιογραφική αναφορά: Κοτταρίδη Κ. (2020), «Κυκλική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις: Ανάδειξη εμποδίων, καλές πρακτικές & προτάσεις για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νο.13/2020, σσ. 40

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA