Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός εφαρμογής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής - Mentoring

Ο «Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring» αποτέλεσε το βασικό Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο αναφορικά με το περιεχόμενο, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την διεξαγωγή της δράσης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εκπαιδευθέντων – Mentoring. Η δράση αυτή αποτέλεσε τμήμα του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων – ΑΠ 7 και 8» το οποίο υλοποιήθηκε από τους εταίρους της σύμπραξης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ένας αριθμός εκπαιδευομένων, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην δράση Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εκπαιδευθέντων – Mentoring με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.

Σκοπός του «Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring» ήταν να αποσαφηνίσει σειρά θεμάτων που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης, τον σκοπό και τους στόχους της, την μεθοδολογία υλοποίησης και τα στάδια ανάπτυξης της, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ 445730 & 445731. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA