Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις

Οι δομικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε μακροικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, έχουν μια σειρά από σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της πλειοψηφίας των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες καινοτομούν ή σχεδιάζουν να καινοτομήσουν. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που αναγνωρίζουμε είναι: α) ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός αλλά και οι ευκαιρίες διεθνοποίησης, β) η αυξημένη σημασία της γνώσης, καθώς και της διαχείρισής της, και γ) οι αλλαγές στις σχέσεις τόσο εντός επιχείρησης όσο και μεταξύ επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών αποτελούν σήμερα βασικές παραμέτρους και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών εγχειρημάτων.Το επιχειρηματικό μοντέλο ορίζει πώς μια επιχείρηση δημιουργεί και προσφέρει αξία στους πελάτες της, καθώς και πώς μετατρέπει την εισροή εσόδων σε κέρδη. Η ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων συνιστά σημαντικό εργαλείο αξιοποίησης καινοτομικών αποτελεσμάτων  και στρατηγικής διαφοροποίησης.

Σκοπός του οδηγού καινοτομίας είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε θέματα που συνδέονται με την καινοτομία και τη διαχείρισή της. Υπό αυτό το πρίσμα, ο οδηγός καινοτομίας επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να εισαγάγουν διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα που θα τους επιτρέψουν να καινοτομήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών οδηγός προσφέρει ενημέρωση για θέματα καινοτομίας και αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτά.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 352717. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Η καινοτομία και η ανάπτυξη καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων, προϊόντων, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων

Κύρια ευρήματα

Ως διαχείριση γνώσης (knowledge management) ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία ή πρακτική που αφορά στη δημιουργία, την απόκτηση, την καταγραφή, την ανταλλαγή και την αξιοποίηση γνώσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες μάθησης των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων μπορεί να είναι ένας επιπλέον δρόμος για μια επιχείρηση προκειμένου αυτή να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – χωρίς ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα αποτύχουν να εκμεταλλευθούν την καινοτομία τους.

Στο ανοιχτό μοντέλο καινοτομίας, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν γνώσεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και διαχέουν γνώσεις που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά, προκειμένου να επιταχύνουν την οργάνωση, δημιουργία και διάδοση καινοτομίας με σκοπό την ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων αγορών τόσο στο πλαίσιο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και στο πλαίσιο άλλων επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA