Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Προτάσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

ΕΣΠΑ, Μικρές επιχειρήσεις, Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Δεξιότητες, Απασχόληση - Εργασία, Καινοτομία, Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters)

Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικές προτάσεις πολιτικής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη-ΕΣΠΑ της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη τους προσδιορισμένους Στόχους Πολιτικής. Η διάρθρωση του κειμένου περιλαμβάνει, κατ’αρχάς, μια σύντομη παρουσίαση του φορέα και την επισκόπηση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά σε επίπεδο θετικών και αρνητικών μεγεθών και δυναμικών καθώς και παραγόντων που δρουν ανασχετικά ή επιταχυντικά ως προς την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης καθώς και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Κατά δεύτερον, το κείμενο αποτυπώνει ένα πλαίσιο στοχευμένων προτάσεων σε πεδία κρισίμου ενδιαφέροντος για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταθέτουν με το παρόν κείμενο συγκεκριμένες προτάσεις ενεργειών που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη στα κείμενα προγραμματισμού της νέας περιόδου. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι τα προγράμματα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, εάν σχεδιαστούν σωστά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, θα αποτελέσουν ένα βασικό εργαλείο μόχλευσης της προσπάθειας της ελληνικής οικονομίας για ανάκαμψη. Σημειωτέον ότι οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα δεν εξαντλούνται σε αυτές που αναλύονται στο παρόν έγγραφο, οι οποίες εξειδικεύονται στους στόχους του Εταιρικού Συμφώνου. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να επισημανθεί το θέμα της επικέντρωσης μιας σειράς πολιτικών και παρεμβάσεων στα προγράμματα της νέας περιόδου, σε ειδικότερες και διαφοροποιημένες ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ξεκινώντας από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, αναλύοντας και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες χρηματοδότησής τους έως και υποστηρίζοντας την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

Βιβλιογραφική αναφορά: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2019), «Προτάσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 64

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA