Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Τα εμπορικά κέντρα συνθέτουν μια βασική έκφανση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και ίσως τη μεγαλύτερη, σε μέγεθος και ένταση, πτυχή ιδιωτικής ανάπτυξης του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο διοχέτευσης κεφαλαίου (από τον κατασκευαστικό, τον τραπεζικό, τον εμπορικό κλάδο, τον κλάδο υπηρεσιών και αναψυχής) και δραστηριοποίησης θεσμικών επενδυτών. Ως γενικότερη τάση, οι μέχρι πρόσφατα κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην χώρα μας –πριν δηλαδή από την κρίση- φαίνεται ότι ευνοούσαν τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις. Παράλληλα, η εν λόγω τάση συνοδεύθηκε από την κρίση του παραδοσιακού εμπορίου, της λειτουργικής απαξίωσης των αστικών κέντρων, τις εντεινόμενες αστικές επεκτάσεις και τις ελλειμματικές συνθήκες προσπελασιμότητας στον αστικό ιστό.

Σκοπός της δίτομης αυτής έκδοσης είναι να καταγραφούν οι κύριες τάσεις ανάπτυξης των εμπορικών κέντρων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Στον πρώτο τόμο με τίτλο «Η πολιτική για τα Εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη», παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή εμπειρία και ειδικότερα των χωρών που έχουν να επιδείξουν σε μακροχρόνια βάση σημαντικά επιτεύγματα πολιτικής για τα εμπορικά κέντρα (π.χ. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία κ.τ.λ.), ενώ στο δεύτερο τόμο με τίτλο «Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα» επιχειρείται μια συνολική προσέγγιση της ελληνικής εμπειρίας στον τομέα αυτό, σε αντιδιαστολή με τις εν γένει ανακατατάξεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου, τα πρότυπα χωρικής ανάπτυξης, αλλά και τις αποσπασματικές πολιτικές που χαρακτηρίζουν την πραγματικότητα της χώρας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

H δραστηριότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, με εκτός πόλης εγκαταστάσεις, ανταγωνιστικές με τα αστικά κέντρα, προκάλεσαν μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις για τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις των κεντρικών περιοχών σε ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο

Κύρια ευρήματα

Οι υιοθετούμενες πολιτικές σχεδιασμού για τα εμπορικά κέντρα φαίνεται να μην έχουν διδαχθεί ούτε από τις αστοχίες των πρώτων εμπορικών κέ­ντρων που ανεγέρθηκαν στην Ελλάδα ούτε από τη διεθνή και κυρίως την ευρωπαϊκή εμπειρία. Μια πλούσια εμπειρία που χαρακτηρίστηκε από τις έντονες ανακατατάξεις στην πολιτική που προκάλεσε η διαπάλη μεταξύ απελευθέρωσης και ρύθμισης της ανάπτυξης-χωροθέτησης των εμπορικών κέντρων.

Το φαινόμενο των εμπορικών κέντρων στις ελληνικές πόλεις παραμένει σχετικά ανεξέλε­γκτο, χωρίς να έχει ακόμα αποτιμηθεί η σημασία τους στην αστική και περιφερειακή οικονομία. Υπό προϋποθέσεις τα εμπορικά κέντρα, ως μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, μπο­ρούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη ολοένα και περισσότερο προ­βάλλει, ένα διχοτομικό μοντέλο κατα­νομής μεταξύ της μεγάλης σύγχρονης εμπορικής οργάνω­σης, η οποία έχει ως υπόβαθρο τα εμπορικά κέντρα, και των «ιστορικών εμπορικών κέντρων» ή των κέντρων συμβατικότερης δομής και οργάνωσης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA