Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ο κοινωνικός διάλογος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Διερεύνηση του ρόλου και των προτάσεων πολιτικής των κοινωνικών εταίρων

ΕΕΚ, Κοινωνικοί εταίροι, Κοινωνικός διάλογος, Μάθηση στην εργασία, Μαθητεία, Επαγγελματική εκπαίδευση, Κατάρτιση, Προτάσεις πολιτικής Η παρούσα έκδοση έχει ως στόχο να εξετάσει το βαθμό εμπλοκής των θεσμικών κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν εργαζόμενους (ΓΣΕΕ) και εργοδότες (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) στη θέσπιση μέτρων που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα. Κεντρικό σημείο αναφοράς στο παραπάνω ζήτημα συνιστά η μαθητεία, καθώς και η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του κοινωνικού διαλόγου.

Μέσα από την αναλυτική αποτύπωση του κοινωνικού διαλόγου, όπως λαμβάνει χώρα κατά τα τελευταία χρόνια (ad hoc ή θεσμοποιημένος, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, διμερής ή τριμερής), αλλά και του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, επιδιώκεται μια συνολική αποτύπωση της ποιότητας διαβούλευσης για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Για τη διεξαγωγή της μελέτης, η ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε σε πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξε μέσα από συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες του κλάδου.

Η μελέτη καταλήγει στη διατύπωση ενός θεματολογίου διαρκούς κοινωνικού διαλόγου και προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κοινωνικός διάλογος σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο αποτελεί διακριτή δράση του έργου «Κοινές Δράσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής τους συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο» με κωδικό ΟΠΣ 466074. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Βασικό συμπέρασμα

Στην Ελλάδα, η ένταση του φαινομένου της μονομερούς λήψης αποφάσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων επί ζητημάτων που επηρεάζουν την ΕΕΚ, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης, ενίσχυσης και εμβάθυνσης του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου στη δημόσια σφαίρα και την εθνική στρατηγική.

Σημαντικά σημεία της έρευνας

Η έλλειψη κουλτούρας συνδιαμόρφωσης πολιτικών και ανάληψης ευθύνης δεσμευτικού κοινωνικού διαλόγου, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην αναζήτηση κοινών συμφωνιών και στην εδραίωση ισχυρών συμβολαίων μεταξύ κράτους, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικής και ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας

Οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να εστιάσουν στην αλλαγή του αρνητικού στερεοτύπου που συνοδεύει τις επαγγελματικές σπουδές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου στην επαγγελματική εκπαίδευση φοιτά ένα ποσοστό λιγότερο από 25% των μαθητών, την στιγμή που υπάρχουν τομείς και ειδικότητες όπου η σχολική διαρροή ξεπερνά ακόμη και το 40%

Αυτό που είναι σημαντικό να αναδειχθεί στον κοινωνικό διάλογο είναι η ανάγκη επικαιροποίησης όλων των στοιχείων που συνθέτουν το πλαίσιο των επαγγελμάτων της ΕΕΚ (π.χ. προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά περιγράμματα, εκπαιδευτικά υλικά) με στόχο  την ευθυγράμμιση με τις τάσεις της παραγωγής και της αγοράς εργασίας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA