Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Πανδημία και «ψηφιακό χάσμα»: η τριπλή πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις στη «μετά Covid-19» εποχή

Οικονομία, Μικρές επιχειρήσεις, Ψηφιακή τεχνολογία, 4η Βιομηχανική επανάσταση, Δεξιότητες, Covid-19Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19) βρίσκει την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις σε ένα ιστορικό μεταίχμιο. Η δεκαετής οικονομική κρίση που προηγήθηκε, σε συνδυασμό με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, προκάλεσαν μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση που συν-εξελίχθηκε με μια κατατονική οικονομική, επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και μια εκτεταμένη συρρίκνωση σχεδόν στο σύνολο της επιχειρηματικότητας. Η τρέχουσα υγειονομικο-οικονομική κρίση του Covid-19 αναμένεται να επιταχύνει τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επιδεινώνοντας ωστόσο διαστάσεις της ψηφιακής υστέρησης, εν μέσω του αναδυόμενου κύματος της «ψηφιακής επανάστασης» και υπό τη διαγραφόμενη σκιά της επικείμενης οικονομικής επιβράδυνσης.

Η προσεκτική εξέταση επιμέρους διαστάσεων του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας των εγχώριων μικρών επιχειρήσεων αναδεικνύει ιδιαίτερες πτυχές στο πεδίο της ψηφιακής προσαρμογής, τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι μεγάλο τμήμα των μικρών επιχειρήσεων θα κληθεί άμεσα να αντιμετωπίσει μια ισχυρή τριπλή πρόκληση στη «μετά Covid-19» εποχή που περιλαμβάνει: i) την ανάγκη προσαρμογής στις ψηφιακές προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιμάκωση του νέου τεχνολογικού κύματος της λεγόμενης «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», ii) την αντιμετώπιση ενός έντονα ψηφιοποιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, ως συνέπεια και των επιπτώσεων του Covid-19, που θα οξύνει τάσεις ψηφιακής υστέρησης και iii) την επιβίωση και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, συναφών μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών περιορισμών, καθώς και εντατικοποιημένου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες ψηφιακές πολιτικές οφείλουν να συμπεριλάβουν στοιχεία άμεσης παρέμβασης αλλά και μακροπρόθεσμης προοπτικής ως προς την ψηφιακή ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη «μετά Covid-19» ψηφιακή εποχή.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αγγελάκης Α. (2020), «Πανδημία και «ψηφιακό χάσμα»: η τριπλή πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις στη «μετά Covid-19» εποχή.», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ. 8 

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA