ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ & των μελών της

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Ο σύγχρονος κοινωνικός διάλογος, λαμβάνει χώρα κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Οι συνθήκες της κρίσης είχαν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίηση της διαβουλευτικής διαδικασίας, η ποιότητα και ο «χρόνος» της οποίας συρρικνώθηκαν σημαντικά, απαιτώντας παράλληλα εις βάθος γνώση και επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση σ’ ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος θεμάτων.

Διμερής ή τριμερής, ad hoc ή θεσμοποιημένος, ευρωπαϊκός ή εθνικός, τοπικός ή κλαδικός, ο κοινωνικός διάλογος απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις και αυξημένη τεχνογνωσία, προκειμένου οι αντιπρόσωποι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις που προϋποθέτει η εκπροσώπηση συμφερόντων και η συμμετοχή στα κοινά.

Η ΓΣΕΒΕΕ, όντας ο μαζικότερος φορέας που εκπροσωπεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλείται να αντιπροσωπεύσει, να συμμετάσχει και να παρέμβει στη δημόσια σφαίρα, μέσω της συμμετοχής της σ’ ένα ευρύ φάσμα επιτροπών, οργάνων και φορέων.

Προϋπόθεση για την διασφάλιση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, την εκπόνηση και διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων αποτελεί η θεσμική της ενδυνάμωση, με απώτερο στόχο την απόκτηση και διάχυση γνώσης, τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και την ανάπτυξη δομών και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και πληροφόρησης.

Οι επιδιώξεις μας

Βασικές επιδιώξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο συγκεκριμένο πεδίο αποτελούν η:

  • ενίσχυση και ανάδειξη του κοινωνικού διαλόγου, ως βασικού συστατικού σύγχρονης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ως απαραίτητης προϋπόθεσης εκπλήρωσης των αναγκών των ΜμΕ και των απασχολούμενων σ’ αυτές,
  • ανάπτυξη δομών και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και μορφών τεκμηρίωσης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων, οι οποίες θα στηρίζονται στην απόκτηση ουσιαστικής τεχνογνωσίας και ρεαλιστικών προοπτικών υλοποίησης.
  • ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου πλαισίου επικοινωνίας, συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ,
  • αναζωογόνηση, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας των Ομοσπονδιών που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ
  • αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συνδικαλιστών εκπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά σε Ομοσπονδίες και Σωματεία και εκπροσωπούν τη ΓΣΕΒΕΕ σε φορείς και οργανισμούς,
  • δικτύωση της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιώξεων και των αναγκών των ΜμΕ,
  • αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε Αθήνα και περιφέρειες σε κέντρα γνώσης, πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜμΕ
  • διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ, ιδίως με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας, το 2019.

Τι κάνουμε

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του Ινστιτούτου της, έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο πλέγμα δράσεων. Οι συγκεκριμένες δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία μιας αμφίδρομης προσέγγισης, με στόχο αφενός την ενίσχυση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου την υποστήριξη των Ομοσπονδιών μελών της προκειμένου να αναβαθμίσουν το ρόλο και τις παρεμβάσεις τους σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου εκπροσώπησης των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί έναν σημαντικό αριθμό δράσεων, όπως σεμινάρια και ενημερωτικές δράσεις συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, συμβουλευτική υποστήριξη Ομοσπονδιών, διάχυση γνώσης και παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά και μετασχηματισμό των δομών της σε κέντρα πληροφόρησης για θέματα που αφορούν ΜμΕ.

Παράλληλα, έχοντας ως κύριο στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί και συμμετέχει σ’ έναν σημαντικό αριθμό δράσεων δικτύωσης με έμφαση στην δημιουργία συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού με επίκεντρο την ανάδειξη της σημασίας του διεξοδικού κοινωνικού διαλόγου.

Επιπροσθέτως, για την πληρέστερη καταγραφή των εξελίξεων του συγκεκριμένου πεδίου, αλλά και την καλύτερη κατάρτιση των θέσεων που διατυπώνει, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί έναν σημαντικό αριθμό μελετών και ερευνών, ενώ έχει υιοθετήσει σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές που εστιάζουν στην καλύτερη τεκμηρίωση των θέσεων του φορέα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA