ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Παρακολούθηση οικονομικού περιβάλλοντος

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Το οικονομικό περιβάλλον συνίσταται σε ένα σύνολο εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της επιχείρησης, οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της. Το οικονομικό περιβάλλον έχει καταστεί εξαιρετικά ευμετάβλητο τις τελευταίες δεκαετίες και φυσικά επιδεινώθηκε σημαντικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, με αυτές τις εξελίξεις, εντοπίζονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και μεγέθυνσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Το άνοιγμα των αγορών, οδήγησε στην αύξηση των διεθνών συναλλαγών και στην κίνηση εμπορευμάτων, ανθρώπων και κεφαλαίων μεγιστοποιώντας τον ανταγωνισμό.

Επιπρόσθετα, η βαθιά οικονομική κρίση που έπληξε πρώτα την Αμερική, στη συνέχεια την Ευρώπη και περισσότερο από κάθε άλλο κράτος την Ελλάδα, μετέβαλε το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης, αναδιαμορφώνοντας το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, ως συνέπεια της ραγδαίας μείωσης των εισοδημάτων, η αύξηση της φορολογίας, ως αποτέλεσμα της σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής αυξάνουν την πολυπλοκότητα του οικονομικού περιβάλλοντος σε επίπεδο χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη παρακολούθησής του.

Οι επιδιώξεις μας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζει την κρισιμότητα που έχει για μια επιχείρηση η παρακολούθηση των εξελίξεων του οικονομικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και τις τάσεις των αγορών, προκειμένου να χαράξει και υιοθετήσει μια κατάλληλη στρατηγική, για να λειτουργεί με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη διαδικασία είναι σχεδόν αδύνατη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κρίνει επιβεβλημένη την συνεχή παρακολούθηση του οικονομικού περιβάλλοντος και την ανοιχτή παροχή πληροφόρησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέσα από τις δραστηριότητες του το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρεί σε μόνιμη βάση να συμβάλλει στη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση τεκμηριωμένης και εξειδικευμένης πληροφόρησης. Τέλος, μέσα από την παρακολούθηση του οικονομικού περιβάλλοντος το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει τη ΓΣΕΒΕΕ στη διατύπωση έγκυρων επιστημονικών θέσεων και προτάσεων πολιτικής στα πεδία της άμεσης αρμοδιότητας παρέμβασης της.

Τι κάνουμε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προωθεί τις επιδιώξεις του στο συγκεκριμένο πεδίο μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνών και μελετών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αξιόπιστων δεδομένων, την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και κειμένων εργασίας με αναφορά στα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από τις δράσεις παρακολούθησης.

Ήδη, από το 2009 πραγματοποιεί τακτικές έρευνες όπως την πανελλαδική «Εξαμηνιαία αποτύπωση του οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και την ετήσια έρευνα «εισοδήματος/δαπανών των νοικοκυριών», οι οποίες ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία τους και την προβλεπτική τους ικανότητα. Παράλληλα, εκπονεί σειρά άλλων μελετών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την τρέχουσα περίοδο, σημαντική θέση στην ατζέντα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταλαμβάνει η ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένου μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA