ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων & επαγγελμάτων

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και επαγγελμάτων αφορά στη συστηματική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση, καταγραφή, αποτύπωση, επεξεργασία, μελέτη και παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων ως προς τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Βασικό τμήμα των μηχανισμών διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων διεθνώς, αποτελεί σήμερα η τεκμηριωμένη διερεύνηση αναγκών σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από πλήθος διαφορετικών μεθοδολογιών και τεχνικών, όπως αυτές αξιοποιούνται παραγωγικά αλλά και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον σε συνάρτηση με τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές και θεσμικές αλλαγές.

Γενικός στόχος των μηχανισμών διάγνωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  αποτελεί η έγκαιρη και τεκμηριωμένη αποτύπωση των τάσεων και εξελίξεων σε επίπεδο αναγκών δεξιοτήτων καθώς και ο εντοπισμός των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς (άτομα) και ζήτησης (επιχειρήσεις) δεξιοτήτων.

Οι λειτουργίες των σχετικών μηχανισμών διάγνωσης επιτελούνται μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, καθώς και την παροχή αξιόπιστων δεδομένων κατά το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, βασική λειτουργία των μηχανισμών διάγνωσης αποτελεί συχνά η ανάλυση των επιπτώσεων από σημαντικές τεχνολογικές και ρυθμιστικές αλλαγές σε επίπεδο κλάδων και επαγγελμάτων από πλευράς απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βασικός φορέας για την παρακολούθηση αναγκών δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα είναι το Cedefop. Στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2016 ο Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη σύμπραξη του (ΕΙΕΑΔ). Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) αποτελούν βασικούς δρώντες φορείς τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης.

Οι επιδιώξεις μας

Οι βασικές επιδιώξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο συγκεκριμένο πεδίο περιλαμβάνουν:

  • τη συμβολή στην εδραίωση μιας στρατηγικής δεξιοτήτων που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της παραγωγικής δομής της ελληνικής οικονομίας,
  • τη συμβολή στη συγκέντρωση και την οργανωμένη αναπαραγωγή, προβολή και αξιοποίηση των ποικίλων δράσεων διερεύνησης αναγκών σε δεξιότητες που συντελούνται (με πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και τεχνικές) από φορείς και οργανισμούς (π.χ. ),
  • τη συμβολή στη διαμόρφωση και υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών διερεύνησης των αναγκών δεξιοτήτων, με βάση και το πλαίσιο μεθοδολογικών επιλογών που έχουν υιοθετήσει αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς.
  • την προώθηση στοιχείων και ευρημάτων προς τα σχετικά υποσυστήματα της εκπαίδευσης–κατάρτισης, τις μονάδες επαγγελματικού προσανατολισμού και την αγορά εργασίας με επίκαιρες και έγκυρες πληροφορίες απαραίτητες για την ορθολογική λήψη αποφάσεων,
  • την ανάπτυξη συνεργασιών με σχετικούς φορείς επεξεργασίας και διαχείρισης στοιχείων και ερευνητικών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τι κάνουμε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προωθεί τις επιδιώξεις του στο συγκεκριμένο πεδίο μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνών και μελετών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων, την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και κειμένων εργασίας με αναφορά στα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από τις δράσεις διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά ως συντονιστής-εταίρος στην πιλοτική φάση εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας (Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), στο σκέλος αναγνώρισης και πρόγνωσης αναγκών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τους λοιπούς εθνικούς θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους και με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί σχετικές δράσεις διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια από τις εμβληματικές δράσεις που υλοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο (2017-2020) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA