Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου εκπαιδευτών στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ως εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο τομέα Υλικά – Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και κάθε υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, με εν ισχύ πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, στα απαιτούμενα από την σχετική πρόσκληση ΣΤΕΠ, που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  θα παραμείνει ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι η ορθή επανάληψη της παρούσας αφορά σε

  • ένταξη των ΣΤΕΠ 3112, 3115, 3116 στο θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές», ένταξη του ΣΤΕΠ 3113 στο θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους», ένταξη των ΣΤΕΠ 3115 και 3116 στο θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων»,
  • την τροποποίηση του πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης του σημείου 3 «Προϋποθέσεις υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και κριτήρια επιλογής».

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA