Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform)

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA202-014168 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της αποκεντρωμένης Βασικής Δράσης (ΚΑ2/ΒΔ2) «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ 2015

Είδος Διαγωνισμού/κριτήριο κατακύρωσης: Πρόχειρος διαγωνισμός για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-networkplatform) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισμός: 12.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2017.

Διευκρίνιση:

Στην σελίδα 5 του τεύχους της διακήρυξης διορθώνεται το κείμενο «Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προς ανάθεση έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και του συνόλου του έργου και πάντως όχι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2015» στο ορθόν που είναι «Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προς ανάθεση έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και του συνόλου του έργου και πάντως όχι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2017».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA