Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης - ΟΠΣ 5063517

Tο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει ανοιχτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης - Πρακτικής Άσκησης ωφελουμένων ανέργων άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο».

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 159559,1

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο των υποέργων 1,2,3,4 και 5 της Πράξης με τίτλο  «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο»  (κωδικός ΟΠΣ 5063517). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA