Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για την εκπόνηση μελέτης «Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ» στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο του υποέργου 2 «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης»  της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.10.2023

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA