Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την διενέργεια ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης - δράσεις πιστοποίησης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ανακοινώνει ότι τίθενται σε Aνοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του τεύχους διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελούμενων», για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 6016262 του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Παρακαλούμε για τα σχόλια και τις προτάσεις σας επί των τεχνικών προδιαγραφών και των συνολικών όρων της διακήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@imegsevee.gr.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε ευρώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA