Νέα

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διαχείριση της σχολικής μονάδας και δια βίου μάθησης»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των  Π.Μ.Σ. προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ακόλουθο Π.Μ.Σ. και σε μία ειδίκευση:

Π.Μ.Σ.: «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση»

 1. Ειδίκευση: Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές
 2. Ειδίκευση: Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το ΠΜΣ «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση» λειτουργεί σύμφωνα με το εξής πλαίσιο:

ΦΕΚ Ίδρυσης, 4150/Β/21.9.2018,

ΦΕΚ Χορήγησης Παιδαγωγικής επάρκειας, 4538/Β/4-10-2020,

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού, 5240/Β/29-8-2023.

Το ΠΜΣ έχει πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνεται πλήρως, ΑΡΙΣΤΑ 10, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας μεταπτυχιακών σπουδών ΕΘΑΑΕ – ESG (Απόφαση Πιστοποίησης: 38900/23-11-2023).

Απονεμόμενος τίτλος:

Κάθε ειδίκευση χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα επιλεγεί από κάθε ειδίκευση:

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών που θα δεχτεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ανά ειδίκευση, εβδομήντα (70) συνολικά

Επίσης γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Τέλος, οι υπότροφοι του ΙΚΥ (για μεταπτυχιακές σπουδές), οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ.  είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι/ες για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τις/τους αλλοδαπές/ούς υποψήφιες/ίους, οι οποίες/οι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 7ης/4/2023: https://info.asep.gr/sites/default/files/2023-10/pararthma_glwssomatheias__%CE%912_7_4_2023%5B15752%5D.pdf

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε παραπάνω από ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματος. (δυνατότητα συμμετοχής αυστηρά: μέχρι 2 Π.Μ.Σ.) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι ή (Α)Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης, οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του/ης τα εξής: «θα προσκομίσω στη Γραμματεία πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών (με βαθμό πτυχίου) μέχρι τις 9-9-2024»
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης, οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του/ης τα εξής: «θα προσκομίσω στη Γραμματεία πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με βαθμό πτυχίου) μέχρι τις 9-9-2024»
 • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ www.primedu.uoa.gr)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν):

 • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (Α).Τ.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
 • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της απαιτούμενης πιο πάνω) ξένης γλώσσας χώρας της Ε.Ε. σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α.)
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής των απαραίτητων και πρόσθετων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.  (ΦΕΚ ίδρυσης 4150/Β/21.9.2018, ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού 5240/Β/29-8-2023, ΦΕΚ χορήγησης Παιδαγωγικής επάρκειας ΦΕΚ 4538/τ. Β/4-10-2020 και τα οποία επισυνάπτονται), καλούνται να υποβάλουν, από 22/5/2024 έως 31/7/2024, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA