Νέα

Συνεδρίαση της Επιτροπής Fit for Future Platform (F4F), 05 Δεκεμβρίου 2022, Βρυξέλλες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης των Σχεδίων Γνωμοδότησης (Draft Opinions) της Πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση της ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας (Annual Work Programme).

Η Πλατφόρμα Fit for Future αποτελείται από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειές της να απλουστεύσει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιορίσει τις σχετικές περιττές διαδικασίες, επιβαρύνσεις και το ευρύτερο κόστος συμμόρφωσης. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. (REFIT). Η Πλατφόρμα εξετάζει κατά πόσον οι υφιστάμενοι νόμοι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί ως προς την επίτευξη των στόχων τους, στο πλαίσιο των νέων αναδυόμενων προκλήσεων και τάσεων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Πλατφόρμας ώστε να διασφαλίζει ότι οι νόμοι της Ε.Ε. βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και δεν δημιουργούν νέα εμπόδια.

Στο πλαίσιο της 5ης Συνεδρίασης Ολομέλειας της Επιτροπής Fit for Future Platform (Plenary meeting, 05 Δεκεμβρίου, Βρυξέλλες), η οποία και συντονίστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων Σχεδίων Γνωμοδότησης (adopted final opinions), το τελικό Σχέδιο Γνωμοδότησης (Draft Opinion) της Oμάδας Eμπειρογνωμόνων (high-level expert group) της Πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική “Facilitating small and medium sized enterprises access to capital”, με την ενεργό συμμετοχή του επιστημονικού στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Αντώνη Αγγελάκη ως μέλους της Ομάδας Eμπειρογνωμόνων Fit for Future (F4F) και ως συν-εισηγητή (co-rapporteur) της σχετικής Γνωμοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Fit for Future Platform (F4F): https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_en

Eγκεκριμένες Γνωμοδοτήσεις - Adopted opinions: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/adopted-opinions_en

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας - Annual Work Programme: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/annual-work-programme_en

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005856930074120192

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA