Έργα

Διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Ο ρόλος της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (η οποία οδηγεί στα επίπεδα 5-7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) συχνά υποτιμάται εξαιτίας της ετερογένειας που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες, τα περιεχόμενα, τα κριτήρια ποιότητας και τους παρόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριος στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στην αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (HiVET) και της ανώτατης εκπαίδευσης (HE). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τον καθορισμό Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και αρχών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για όλους τους παρόχους HiVET και τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης προσόντων.

Προκειμένου επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, δημιουργήθηκε ένα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο ανέπτυξε περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές.

Αποτελέσματα έργου

5 κείμενα αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης
5 δίκτυα εμπειρογνωμόνων
5 εργαστήρια
1 ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων
1 οδηγός

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA