Έργα

Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ ως η μεγαλύτερη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών στην Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει μια σειρά ρόλων. Η ίδια η εξέλιξη της συνδικαλιστικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και οι καταστατικοί σκοποί της συνεπάγονται τη συμμετοχή της συνομοσπονδίας στον κοινωνικό διάλογο, την παρακολούθηση και παρέμβαση σε ζητήματα εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την υπεράσπιση, προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω, καλείται  να έχει ένα τεκμηριωμένο λόγο στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής της στον κοινωνικό διάλογο, να διατυπώνει επιστημονικές θέσεις σε ζητήματα εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, να υποστηρίζει και να αναπτύσσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς και τα συνδικαλιστικά στελέχη και τους φορείς μέλη της. Οι συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των πολιτικών που επηρεάζουν την οικονομική αλλά και κοινωνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με σειρά άλλων παραμέτρων όπως αυτές της τεχνολογίας και της οργάνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούν την αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση.

Στην κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το έργο «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών, αποσκοπεί στην προαγωγή του θεσμικού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ,  την ενίσχυση των τοπικών και κλαδικών Ομοσπονδιών και Σωματείων της, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή τους ενδυνάμωση. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο αναπτύσσονται τρεις βασικοί άξονες δράσεων, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1) Δράσεις θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της, που ενδεικτικά αφορούν:
 • Στην καθημερινή παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση θεμάτων επικαιρότητας και πολιτικής που αφορούν τη ΓΣΕΒΕΕ ως εκπρόσωπο των μικτών επιχειρήσεων και ως εταίρο που συμμετέχει στην κοινωνική διαβούλευση, τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Στη δημιουργία ενός δυναμικού ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των κλαδικών / τοπικών Ομοσπονδιών μελών της, με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας, την αμφίδρομη ενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνδικαλιστικού περιεχομένου.
 • Στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών των τοπικών και κλαδικών Ομοσπονδιών και Σωματείων της ΓΣΕΒΕΕ μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ενδεικτικά σε θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες όπως: 1) Οικονομία και μικρές επιχειρήσεις, 2) Κοινωνική πολιτική και απασχόληση, 3) Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες, 4) Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων, 5) Συνδικαλισμός  εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων, καθώς και ανάπτυξη σειράς άλλων σημαντικών αντικειμένων επιμόρφωσης.
 • Στην  πραγματοποίηση μελετητικών και εορταστικών δράσεων για την παρουσίαση και ανάδειξη της ιστορικής πορείας της εκατονταετούς (2019)  λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ ως συνδικαλιστικού φορέα, με στόχο τη διάσωση, επεξεργασία και δημόσια παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων της ΓΣΕΒΕΕ, της πορείας του εργοδοτικού συνδικαλισμού αλλά και της ιστορίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της χώρας.
 • Στην ανάπτυξη δράσεων εθνικής και ευρωπαϊκής δικτύωσης για τη δυναμική προώθηση συμπράξεων με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και άλλους κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς  για τη ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών,  την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασιών σε ζητήματα εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
2) Μηχανισμός παρακολούθησης, μελέτης και τεκμηρίωσης ειδικών θεμάτων ενδιαφέροντος, στα πεδία της απασχόλησης και της εκπαίδευσης – κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά:
 • Στην ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης των ειδικών θεμάτων για τις κοινωνικές πολιτικές απασχόλησης, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση για τη συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο
 • Στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών τόσο για τη συμβουλευτική υποστήριξη και τεκμηρίωση προς τη ΓΣΕΒΕΕ όσο και την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού.
3) Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ  που αφορά στην αναβάθμιση και το μετασχηματισμό των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε δομές όπου θα παρέχουν πληροφόρηση, γνώση και υποστήριξη:
 • για την ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων, απευθυνόμενη σε εργοδότες, εργαζόμενους, αλλά και άνεργους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά,
 • για τη συμβολή στη διάγνωση αναγκών κατάρτισης και το σχεδιασμό και ανάπτυξη ποιοτικών προδιαγραφών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
 • για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των τοπικών και κλαδικών συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ.

Αποτελέσματα έργου

1 Ερευνητικός μηχανισμός παρακολούθησης
1 Ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας συνδικαλιστικών μελών
4 Επιστημονικά Συνέδρια
65 Μελέτες & ερευνητικά κείμενα
1 Πλέγμα δράσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA