Έργα

Συμβατική και εξ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών επιβάλλουν την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στις ειδικότητες της οικοδομής. Τα νέα υλικά, οι νέες μέθοδοι εγκατάστασης και οι θεσμικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα των επαγγελμάτων αλλά και στις διαδικασίες απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο  αποκτάει ιδιαίτερη σημασία η ανάγκη εκσυγχρονισμού συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Συγκεκριμένα, το παρόν έργο αφορά τη συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων των επαγγελμάτων αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και ψυκτικός, με επικέντρωση στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  1. διαμόρφωση 50ωρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις προαναφερόμενες ειδικότητες βάσει της διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας και των σχετικών αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων,
  2. παροχή επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης),
  3. πιστοποίηση (και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Ο στόχος του έργου είναι η απόκτηση νέων συγχρόνων επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων που απασχολούνται σε επαγγελματικές ειδικότητες της κατασκευής έτσι ώστε να υιοθετήσουν στο επαγγελματικό τους έργο πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου εκπαιδευτών στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων σε συμβατικές & εξ αποστάσεως δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), καλεί εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, να παρακολουθήσουν, είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως, ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 50 ωρών…

Αποτελέσματα έργου

75 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
1.492 καταρτιζόμενοι
1.492 συμμετέχοντες σε διαδικασίες πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA