Έργα

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών επιβάλλουν την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στις ειδικότητες της οικοδομής. Τα νέα υλικά, οι νέες μέθοδοι εγκατάστασης και οι θεσμικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν μεταβολές στα περιεχόμενα των επαγγελμάτων αλλά και στις διαδικασίες απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο  αποκτάει ιδιαίτερη σημασία η ανάγκη εκσυγχρονισμού συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Συγκεκριμένα, το παρόν έργο αφορά τη συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων των επαγγελμάτων αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και ψυκτικός, με επικέντρωση στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  1. διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις προαναφερόμενες ειδικότητες βάσει της διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας και των σχετικών αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων,
  2. παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  3. πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 Ο στόχος του έργου είναι η απόκτηση νέων συγχρόνων επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων που απασχολούνται σε επαγγελματικές ειδικότητες της κατασκευής έτσι ώστε να υιοθετήσουν στο επαγγελματικό τους έργο πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αποτελέσματα έργου

75 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
1.492 καταρτιζόμενοι
1.492 συμμετέχοντες σε διαδικασίες πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA