ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα

Το «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων» αποτελεί ένα σύστημα διερεύνησης, ανάλυσης, κατανόησης και προνοητικής αποτύπωσης επικείμενων μεταβολών σε επιλεγμένα επαγγέλματα/ενότητες επαγγελμάτων, το οποίο εδράζεται στην τεκμηριωμένη εξέταση συσχετιζόμενων παραγόντων αλλαγής σε συστημικό, τεχνολογικό, θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ενοτήτων ομοειδών επαγγελμάτων, με έμφαση στην τεκμηριωμένη ανάλυση και προοπτική διερεύνηση αναμενόμενων αλλαγών. Οι εργασίες αυτές θα οδηγήσουν στην εκπόνηση Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων για κάθε επάγγελμα/ενότητα επαγγελμάτων. Θα ακολουθήσουν  δράσεις ενδυνάμωσης επιλεγμένων επαγγελμάτων μέσα από την τεκμηριωμένη βελτίωση υφιστάμενων ή ανάπτυξη νέων εργαλείων και προτύπων (π.χ. διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων, ανάπτυξη νέων ή/και επικαιροποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων, ανάπτυξη πλαισίων προδιαγραφών και περιεχομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εκπόνηση και διαπίστευση σχημάτων/κανονισμών πιστοποίησης προσόντων) με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων, την κινητοποίηση και την ενεργό εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών (π.χ. επαγγελματιών) και την ενεργοποίηση δυναμικών βρόχων ανατροφοδότησης (feedback loops).

Το «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών» στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση της «προσαρμοστικής ικανότητας» των μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα/ενότητες επαγγελμάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, βασικός σκοπός του «Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών» είναι:

  1. η συστηματική και συνεκτική παρακολούθηση βασικών συντελεστών και παραμέτρων του ευρύτερου τεχνολογικού, παραγωγικού, θεσμικού και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα καθώς και
  2. η ανάπτυξη σχετικών δράσεων ενδυνάμωσης για τα επιλεγμένα επαγγέλματα μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών, διαμόρφωση σχημάτων πιστοποίησης κ.α.

Αποτελέσματα έργου

20 οδικοί χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων
10 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα
5 νέα επαγγελματικά περιγράμματα
7 εκπαιδευτικά περιεχόμενα και υλικά
7 σχήματα πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA