ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης

Τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού ρόλου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των δομών του. Στόχος των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης λειτουργίας μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η προσαρμογή και ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων πεδίων δραστηριοτήτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ο εμπλουτισμός των ομάδων στόχων που απευθύνεται, με την προσθήκη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του επάρκεια, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και την επικοινωνία-προβολή του παραγόμενου έργου του.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδείχθηκαν σε κείμενα αξιολόγησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (πχ «Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ», «Αποτίμηση και αξιολόγηση των πράξεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» κοκ) και πλέον έχουν ενσωματωθεί πλήρως στα νέα έργα που προετοιμάζει και υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί το έργο Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ» με βασικό γνώμονα το μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα

Στην πρώτη φάση του έργου προβλέπεται ο σχεδιασμός  της αρχιτεκτονικής, της οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου. Ακολουθεί η ανάπτυξη σειράς εργαλείων και η εκπόνηση μελετών που εστιάζουν τόσο στην ανάπτυξη των τριών αξόνων, όσο και στα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά των πόλεων όπου λειτουργούν οι δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους τρεις άξονες ενδιαφέροντος, σε όλες τις δομές στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Οι άξονες δραστηριότητας είναι οι παρακάτω:
  • Άξονας 1: Ανθρώπινο Δυναμικό, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

  • Άξονας 2: Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

  • Άξονας 3: Ομοσπονδίες και Σωματεία μέλη της ΓΣΕΒΕΕ

Αποδέκτες των ενεργειών αυτών, σε κάθε περιφερειακή δομή είναι:
  • Tο ανθρώπινο δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι),

  • Άνεργοι που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

  • Ομοσπονδίες, Σωματεία ΓΣΕΒΕΕ,

  • Δήμοι & Περιφέρειες,

  • Λοιποί τοπικοί και περιφερειακοί εμπλεκόμενοι φορείς

Κάθε δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαφοροποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ομοσπονδίες και σωματεία μέλη της. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις δομές του ενδιαφέροντός σας ή να ανατρέξετε στα υλικά του έργου.

Αποτελέσματα έργου

1 Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου
3 Εργαλειοθήκες
18 Θεματικά Εργαστήρια
18 Ημερίδες

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA