Έργα

Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Το έργο αφορά την υποστήριξη και την αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να παράγει θέσεις πολιτικής, να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπεί.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής (οργανωτικής, διαχειριστικής και συντονιστικής) επάρκειας της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών-μελών της, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

 • Η εκπόνηση ορισμένων κρίσιμων μελετών και ερευνών για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ και τη θεμελίωση των θέσεών της σε βασικά θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Η λειτουργία θεματικών μελετητικών τομέων και η δημιουργία γραφείου τεκμηρίωσης, με σκοπό τον συντονισμό μελετών και ερευνών και την παραγωγή θέσεων πολιτικής.
 • Η δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας.
 • Η διερεύνηση αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των αιρετών συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των κλαδικών/τοπικών ομοσπονδιών-μελών.
 • Η δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με την εκπόνηση κλαδικής ή τοπικής μελέτης και σχεδίου δράσης κάθε ομοσπονδίας.

Λόγω του γεγονότος ότι η κάθε μία από τις παραπάνω δράσεις/υποέργα του έργου αποτελούν αυτοτελείς δράσεις, κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν διακριτά ως εξής:

1) Εκπόνηση μελετών και ερευνών

Βασική δράση για τη θεμελίωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής της ικανότητας, είναι η εκπόνηση μελετών και ερευνών. Οι μελέτες και οι έρευνες αυτές μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το αντικείμενο, τη φύση και τον σκοπό τους στις εξής κατηγορίες:

i) Μελέτες επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση για την επιχειρησιακή οργάνωση και εξέλιξη της ΓΣΕΒΕΕ και περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
 • Μελέτη σύνταξης επικοινωνιακού σχεδίου για το σύνολο των έργων της ΓΣΕΒΕΕ στο Ε.Π. ΑΝΑΔ.

ii) Επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις-μελέτες οικονομικού κλίματος

Στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα τα οποία απασχολούν τις μικρές επιχειρήσεις υλοποιούνται οι ακόλουθες έρευνες γνώμης:

 • Διερεύνηση τάσεων οικονομικού κλίματος (πραγματοποιείται σε εξάμηνη βάση προκειμένου να υπάρχουν διαχρονικά συγκρίσιμα στοιχεία).
 • Εξέλιξη εισοδημάτων-δαπανών νοικοκυριών (πραγματοποιείται σε ετήσια βάση προκειμένου να υπάρχουν διαχρονικά συγκρίσιμα στοιχεία).
 • Μελέτη ειδικών θεμάτων (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στα πολυκαταστήματα τύπου mall, αξιολόγηση υπηρεσιών ταξί κ.ά,).

iii) Θεματικές μελέτες

Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται εξειδικευμένες έρευνες σε θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω θέματα:

 • Η πολιτική για εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.
 • Διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσή τους με τις ανάγκες των αγορών εργασίας.
 • Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και της διαμόρφωσης των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.
 • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και μικρές επιχειρήσεις.
 • Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση: πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρώπη και Ελλάδα.
 • Υπερμόχλευση της ευρωπαϊκής οικονομίας και μια σύντομη περιγραφή του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη.
 • Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας τις Κυριακές.
 • Ο τομέας της μεταποίησης.

2) Λειτουργία θεματικών μελετητικών τομέων

Η δράση αφορά τη σύσταση και λειτουργία θεματικών τομέων και γραφείου τεκμηρίωσης, με σκοπό την ενίσχυση των λειτουργιών και των παρεμβάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής της θέσης μέσω της υλοποίησης μελετητικών εργασιών και της αξιοποίησης επιστημονικά αναλυθέντων δεδομένων και στοιχείων.

Ειδικότερα, οι θεματικοί τομείς είναι:

 • Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων
 • Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τομέας Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης

Οι ποικίλες δράσεις τεκμηρίωσης συμπληρώνουν το έργο των θεματικών τομέων με τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων δεδομένων και μελετών.

3) Δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης

Η δράση αφορά τη δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για επιστημονική πληροφόρηση και την υποστήριξη της υλοποίησης του ερευνητικού έργου του φορέα.

Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού υλοποιήθηκαν εργασίες όπως αγορές βιβλίων, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, αγορές εντύπων και εκδόσεων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Το σύνολο του υλικού ταξινομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της βιβλιοθηκονομίας με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ).

Η συλλογή καλύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πεδία: οικονομική πολιτική, ανταγωνιστικότητα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, φορολογία, πολιτικές απασχόλησης, αγορές εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, ισότητα και πολιτικές κοινωνικής ένταξης, εκπαιδευτική πολιτική, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, διά βίου μάθηση, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύνδεση εκπαίδευσης-κατάρτισης και απασχόλησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται η επεξεργασία, συγκέντρωση και καταγραφή του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ. Το ιστορικό αυτό αρχείο αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες και άλλα υλικά μεγάλης σημασίας για το συνδικαλιστικό κίνημα των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

4) Διερεύνηση αναγκών και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης συνδικαλιστών

Η δράση αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενεργειών ενημέρωσης-επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών-μελών της. Οι θεματικές ενότητες επιμόρφωσης είναι: 1) Οικονομία και μικρές επιχειρήσεις, 2) Κοινωνική πολιτική και απασχόληση, 3) Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες, 4) Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων, 5) Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ομοσπονδίες, σωματεία).

Κοινός σκοπός των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι η πληροφόρηση για νέες εξελίξεις, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας πάνω σε επίκαιρα θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις και αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικά πεδία πολιτικών αποφάσεων και συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Το επιμορφωτικό έργο υλοποιείται σε πανελλαδική κλίμακα με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κατ’ οίκον μελέτη). Στη συνέχεια το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε και εντάχθηκε σε πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του.

5) Δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς

Η δράση αφορά τη διαμόρφωση δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης αρχικά πραγματοποιήθηκε καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων συνεργασίας, με βάση την οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εργασίες όπως: ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας, διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες, ανταλλαγή κειμένων θέσεων πολιτικής, πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων κ.ά.

Απώτερος στόχος από την υλοποίηση της δράσης είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας με περισσότερους φορείς και οργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η διερεύνηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων, η σύμπραξη σε δράσεις και προγράμματα και εντέλει η συνδυασμένη θετική επίδραση στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις μικρές επιχειρήσεις.

6) Ενίσχυση του ρόλου και της επιχειρησιακής ικανότητας των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ

Η δράση αφορά την υποστήριξη των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου τους, την ενεργό συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο και την οργανωτική και επιχειρησιακή τους ενδυνάμωση, έτσι ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών αρχικά πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ομοσπονδία (τοπική ή κλαδική) καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης, με βάση την οποία εκπονήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (action plan). Στη συνέχεια ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η οποία αποτελεί τον κορμό της υποστήριξης προς τις κλαδικές και τοπικές ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό τμήμα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την προβολή και ενίσχυση της δημόσιας θέσης των ομοσπονδιών, ώστε αυτές να γίνουν περισσότερο αναγνωρίσιμες στην τοπική κοινωνία και να αναδείξουν τον ρόλο και τη δράση τους.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2015

Υπάρχουν όμως και χειρότερα απ’ όσα βιώνει το 1 στα 3 νοικοκυριά, όπως το 15% των νοικοκυριών που δήλωσε ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Το εύρημα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνάδει…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2014

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ, στο 47% δεν επαρκεί το οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη των αναγκών του, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 55%, καταφεύγει σε επιπρόσθετους και μη ίδιους πόρους (δανεισμός από συγγενείς και…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2014

Στη χειρότερη μοίρα βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τα δύο τρίτα τους να παραμένουν σε καθοδική τροχιά, χωρίς να υπάρχει φως στον ορίζοντα. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μόνο…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2014

Καμία αισιοδοξία δεν προκύπτει από την αναλυτική αξιολόγηση των βασικών δεικτών του προηγούμενου διαστήματος. Για το β’ εξάμηνο του 2013, το 70% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μόνο το 7% των επιχειρήσεων δήλωσε πως βελτιώθηκε. Εξετάζοντας…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Τα εμπορικά κέντρα συνθέτουν μια βασική έκφανση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και ίσως τη μεγαλύτερη, σε μέγεθος και ένταση, πτυχή ιδιωτικής ανάπτυξης του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο διοχέτευσης κεφαλαίου (από τον κατασκευαστικό, τον τραπεζικό, τον εμπορικό κλάδο,…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και μικρές επιχειρήσεις

Σε μια περίοδο απομόχλευσης της οικονομίας και γενικότερων δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο παραδοσιακός ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις μορφές πίστωσης φαίνεται δύσκολη και ακριβή. Στη μελέτη επιχειρείται μια αναζήτηση και σύντομη παρουσίαση εναλλακτικών χρηματοδοτικών υποδομών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2013

Αρνητική παραμένει η αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου του 2013, καθώς για περισσότερες από 3 στις 4 μικρές επιχειρήσεις (75,4% για την ακρίβεια) η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση για το 19%, ενώ βελτιώθηκε μόνο για ένα ισχνό ποσοστό…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

20 μελέτες
515 καταρτισθέντες συνδικαλιστές
53 υποστηριζόμενες ομοσπονδίες
5 δίκτυα συνεργασίας
1 επιστημονική βιβλιοθήκη

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA