Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020: Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Στο Μέρος Ι, παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις (σε συνεργασία με τη MARC A.E. που πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις) κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 με πανελλαδική κάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των μικρών επιχειρήσεων,τον βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Στη συνέχεια του μέρους Ι της Έκθεσης, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.

Στο Μέρος ΙΙ, παρουσιάζεται καταρχάς μια γενική θεωρητική επισκόπηση και αποτύπωση των βασικών εννοιών και σχέσεων ανάμεσα σε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές, με κυρίαρχη αυτήν των ψηφιακών τεχνολογικών συντελεστών. Κατά δεύτερον, αποτυπώνεται ένα πολυπρισματικό και ολιστικό αναλυτικό πλαίσιο ερμηνείας και επεξεργασίας των ραγδαίων υφιστάμενων και επικείμενων τεχνολογικών αλλαγών μέσω εξειδικευμένων ερευνητικών κειμένων σε επίπεδο επιλεγμένων τομέων εφαρμογής (π.χ. ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, κατασκευές), καθώς και σε συνάρτηση με πολυεπίπεδες πτυχές και προεκτάσεις σε επίπεδο υποδομών χρηματοδότησης, δομής απασχόλησης και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Με σκοπό την ολοκληρωμένη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των παραπάνω διαστάσεων, το Μέρος ΙΙ διακρίνεται στις παρακάτω τρεις κύριες υποενότητες, oι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω μέσα από επιμέρους κείμενα επικεντρωμένα σε συγκεκριμένες θεματικές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:
1. Θεωρητική επισκόπηση: ιστορικός ορίζοντας και κοινωνικο-οικονομική θεωρία
2. Πτυχές, επιπτώσεις και προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
3. Περιπτώσεις μελέτης σε επίπεδο επιμέρους θεματικών και τομέων (in-depth case studies).

Στο Μέρος ΙΙ περιλαμβάνονται σχετικές αναλύσεις και κείμενα, στο πλαίσιο των παραπάνω τριών επιμέρους ενοτήτων, με κοινό παρονομαστή και αναφορά στις έννοιες της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος συνιστά η διάσταση των μικρών επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των κατάλληλων και αναγκαίων πολιτικών που θα διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό και υποβοηθητικό πλαίσιο προσαρμογής στις αναδυόμενες τεχνολογικές και παραγωγικές δυναμικές και προκλήσεις.

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε, σχεδιάστηκε και εκδόθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»

Βασικό συμπέρασμα

Η έλευση της νέας «ψηφιακής εποχής» διαγράφει ένα διευρυμένο ορίζοντα παραγωγικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων αλλά και προκλήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναθεωρημένου πλαισίου ενεργητικών πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης με διακριτή και ειδικότερη στόχευση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κύρια ευρήματα

Οι πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης χρειάζεται να έχουν διαφοροποιημένη στόχευση ανάμεσα στις δυναμικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς το τρέχον ψηφιακό κύμα και σε εκείνες που λόγω περιορισμένου βαθμού ψηφιακής ωριμότητας επικεντρώνονται στην ικανοποίηση βασικών ψηφιακών αναγκών.

Ο περιορισμένος επενδυτικός και επιχειρηματικός ορίζοντας μεγάλου τμήματος των μικρών επιχειρήσεων, ωθεί τις αντίστοιχες τεχνολογικές επιλογές σε κατηγορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παραγωγική συντήρηση και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης παρά για την παραγωγική εμβάθυνση και τον τεχνολογικό και παραγωγικό μετασχηματισμό.

Οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης αναθεωρημένων και στοχευμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA