Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας». Τα συμπεράσματα της Ρίγας. Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 2015 - 2020

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης, οι αρμόδιοι υπουργοί για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες και τις χώρες του ΕΟΧ, καθώς και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι (ETUC, BusinessEurope, SMEUnited, CEEP) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν στη Ρίγα στις 20 Ιουνίου 2015 και  κατέληξαν από κοινού στα, επονομαζόμενα,  συμπεράσματα της Ρίγας τα οποία ορίζουν τα «πέντε μεσοπρόθεσμα παραδοτέα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εν λόγω κύρια παραδοτέα αποτελούν τη βάση της ατζέντας για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματική Εκπαίδευσης & Κατάρτισης κατά την περίοδο 2015-2020 και συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

 • Προώθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη προσοχή σε προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων, των επιμελητηρίων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με την προώθηση της
  καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ σύμφωνα με σύσταση του EQAVET και, ως μέρος των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, καθιέρωση συνεχούς πληροφόρησης και ανάδρασης για τα συστήματα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Βελτίωση της πρόσβασης όλων στην ΕΕΚ και στα επαγγελματικά προσόντα χάρη σε περισσότερο ευέλικτα και διαπερατά συστήματα, κυρίως με την παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προσανατολισμού, καθώς και της δυνατότητας επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ και παρέχοντας πιο αποτελεσματικές ευκαιρίες, ώστε να αποκτώνται ή να αναπτύσσονται οι εν λόγω δεξιότητες μέσω της ΑΕΕΚ και της ΣΕΕΚ.
 • Καθιέρωση συστηματικών προσεγγίσεων και δυνατοτήτων για την αρχική και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και μεντόρων της ΕΕΚ σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχωρά στην αναδημοσίευση του κειμένου των συμπερασμάτων της Ρίγας προκειμένου να διαβαστεί από ένα ευρύτερο κοινό και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω κριτικής εξέτασης και διαλόγου.

Βιβλιογραφική αναφορά: 

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα της Ρίγας. Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 2015-2020, Βέλγιο: Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • European Commision (2016), Developing Skills for the labour market. The Riga Conclusions. European cooperation in vocational education and training 2015-2020, Belgium: Publications Office

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA