Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Γενική έρευνα εργοδοτών 2015

Η «Γενική Έρευνα Εργοδοτών 2015» αποτελεί κοινή δράση των εργοδοτικών Κοινωνικών Εταίρων και συνέβαλε στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Η ερευνητική ακολουθία είχε τρία στάδια, σχεδιασμού, υλοποίησης και επεξεργασίας/ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το ανά χείρας παραδοτέο, με τον τίτλο «Τελική Ερευνητική Έκθεση», αφορά το τρίτο στάδιο, αυτό της επεξεργασίας, ανάλυσης και εξειδίκευσης συμπερασμάτων. Η έρευνα απευθύνθηκε σε 1.602 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια τηλεφωνικά και σε 182 επιχειρήσεις της Αττικής με προσωπικές συνεντεύξεις.

Τα βασικά ευρήματα της Έρευνας περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν: α) στη διερεύνηση αναντιστοιχιών μεταξύ του βαθμού απαιτούμενων δεξιοτήτων από τις επιχειρήσεις και του βαθμού διαθεσιμότητας από τους εργαζόμενους, β) τη σημασία συγκεκριμένων γνώσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα/επαγγελματική ειδικότητα, γ) το ρόλο και τη σημασία οριζοντίων δεξιοτήτων, όπως ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανότητα μάθησης νέων πραγμάτων, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα ομαδικής εργασίας καθώς και δ) θέματα μεταβολής και ζήτησης θέσεων εργασίας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ 520388. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA