Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Κλιματική αλλαγή, Ενεργειακή αποδοτικότητα, Εξοικονόμηση ενέργειεας, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Οικονομία, Υποστήριξη ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ, κατόπιν αναλυτικής μελέτης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καταθέτει μία σειρά προτάσεων/παρατηρήσεων, όλες σε εποικο­δομητική κατεύθυνση. Οι συνοπτικές αυτές προτάσεις αφορούν σε γενικά θέματα προσέγγισης των πολιτικών που χαράσσονται στο Σχέδιο και των δράσεων που αναπτύσσονται.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με γενικά θέματα που αφορούν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι η απολιγνιτοποίηση και η αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας ενέ­χει τον κίνδυνο της επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυ­γίου της χώρας, τόσο από την εισαγωγή πρώτων υλών για την εγκατάσταση των ΑΠΕ και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου όσο και από τις εισαγωγές του δεύτε­ρου.

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με θέματα που επικε­ντρώνονται περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Για παράδειγμα, «η ΓΣΕΒΕΕ συστήνει, εκτός από την περιφερειακή στόχευση, να δοθεί βαρύτητα και στην κλαδική διάσταση, προτείνοντας να καταστρωθούν και αντίστοιχα Κλαδικά Σχέδια στους σημαντικότερους κλά­δους της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφο­ρά αυτών των κλάδων στο ΑΕΠ και στην κατανάλωση ενέργειας και παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου».

Η τρίτη κατηγορία προτάσεων αφορά σε τεχνικές παρατηρήσεις επί της δομής του Σχε­δίου, οι οποίες θα αναβαθμίσουν σημαντικά την κατανόηση του κειμένου και θα συνεισφέρουν στην ομογενοποίηση της επικοι­νωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων.

Βιβλιογραφική αναφορά: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/Συντάκτης Ζέρβας Ε. (2020), «Παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA