Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Αγορά ακινήτων.
  • Επαγγελματικό περιβάλλον και τον Ν. 4072/2012.
  • Εκτιμήσεις ακινήτων και μέθοδοι εκτίμησης.
  • Ο ρόλος του μεσίτη ακινήτων στη διαδικασία της εκτίμησης.

Σκοπός του υλικού είναι να συμβάλει στην κατανόηση του ρόλου του μεσίτη ακινήτων στη διαδικασία της εκτίμησης. Επίσης, η απόκτηση της ικανότητας ταξινόμησης των πολύτιμων στοιχείων που συγκεντρώνονται, κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, έτσι ώστε αφενός να αξιοποιούνται συντάσσοντας έγκυρες εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων, προσδιορίζοντας τάσεις της αγοράς και παρέχοντας συμβουλές αξιοποίησής τους και αφετέρου να χρησιμοποιούνται στη βελτίωση της διαφάνειας των περιουσιακών συναλλαγών.

Γενικότερα, στοχεύει (α) στην απόκτηση της γνώσης αναφορικά με τους σχετικούς με τις περιουσιακές συναλλαγές μακροοικονομικούς, μικροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, ώστε να είναι σε θέση οι καταρτιζόμενοι να κατανοούν τους αντίστοιχους δείκτες και να αντιλαμβάνονται την επίδραση που έχουν στην αγορά των ακινήτων, (β) στην απόκτηση γνώσης και υιοθέτησης των θεσμικών πλαισίων (νομοθεσία) και των κωδικών λειτουργίας και δεοντολογίας του επαγγέλματος, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος της διαφάνειας στην αγορά των ακινήτων, (γ) στην κατανόηση της ορολογίας της εκτίμησης, ώστε να αναπτυχθεί η δεξιότητα της επιλογής στοιχείων και η ικανότητα χρησιμοποίησης εργαλείων, βάσεων δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, καθώς και η κατανόηση και χρησιμοποίηση των βασικών μεθόδων στατιστικής και (δ) στην ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης και εκτίμησης ακινήτων βάσει συγκριτικών στοιχείων και σύνταξης τεκμηριωμένων εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA