Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

H νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη «διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων» στην Ευρώπη - Upskilling Pathways

Η σύσταση «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από το Συμβούλιο της ΕΕ. Πρόκειται για μία από τις κύριες νομοθετικές προτάσεις της «Νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη».

Η αρχή ότι κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση αποτελεί μία από τις 20 βασικές αρχές που προτείνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πρωτοβουλία "Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων" θα προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα σε άτομα που έχουν ανάγκη από βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω προσαρμοσμένων μαθησιακών πακέτων και αξιολογήσεων δεξιοτήτων για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής και ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων.

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρείται να παρουσιαστεί το πλαίσιο εφαρμογής της πρωτοβουλίας Upskilling Pathways.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αγγελάκης Α. (2017), «H νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη «διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων» στην Ευρώπη - Upskilling Pathways», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA