Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Αποτύπωση διαστάσεων ψηφιακής και τεχνολογικής προσαρμογής - ωρίμανσης στις μικρές επιχειρήσεις

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (22η κατά σειρά), αποτυπώνει σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα που αφορούν στη λειτουργία και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, διερευνήθηκαν διαστάσεις που αφορούν στην επενδυτική δραστηριότητα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση κυρίως στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνολογική και ψηφιακή ωρίμανση της λειτουργίας και δραστηριότητας τους.

  • Ως προς την επενδυτική δραστηριότητα τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2019 είναι ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με εκείνα του Β’ εξαμήνου του 2018 σε σχέση με τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις. Συγκεκριμένα, το 14,9% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι αύξησαν την επενδυτική τους δραστηριότητα (13% το Β’ εξάμηνο του 2018) γεγονός που συμβαδίζει και με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί ΕΛΣΤΑΤ – 1ο-2ο τρίμηνο 2019), όπου ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου για το 1ο τρίμηνο του 2019 εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εντούτοις, παρά την αύξηση που παρουσιάζουν οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις 4 τελευταίες έρευνες κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η επενδυτική δραστηριότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
  • Εξετάζοντας σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι ΜμΕ την τελευταία τριετία, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (36,6%) πραγματοποίησαν κάποια μορφής επένδυση. Αν και το ποσοστό αυτό φαίνεται αρκετά υψηλό, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή το 63%, δήλωσε πως δεν πραγματοποίησε καμία επένδυση την τελευταία τριετία.
  • Στα επιμέρους στοιχεία, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις ήταν οι μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο (61,2%) και τον αριθμό εργαζομένων (63,8%).
  • Ως προς το είδος της επένδυσης από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις, το 37,2% πραγματοποίησε επενδύσεις για τεχνολογικό–ψηφιακό εξοπλισμό, το 37,2% για μηχανολογικό εξοπλισμό και το 25,6% για κτιριακές εγκαταστάσεις. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Εντούτοις, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και την απουσία κινήτρων καθιστούν τις επενδύσεις αυτές περιορισμένης κλίμακας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το εύρημα ότι οι 9 στις 10 επιχειρήσεις (88,5%) που πραγματοποίησαν επενδύσεις χρηματοδότησαν τις επενδύσεις αυτές με ίδια κεφάλαια. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις που χρηματοδότησαν τις επενδύσεις τους μέσω τραπεζικού δανεισμού είναι λιγότερες από εκείνες που βρήκαν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (4,1% και 5,4% αντίστοιχα).
  • Ως προς τις επενδυτικές προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο, η έρευνα καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόθεσης αύξησης των επενδύσεων των ερευνών οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς το 15,4% των επιχειρήσεων δηλώνει πως θα πραγματοποιήσει επενδύσεις το επόμενο διάστημα.
  • Επιπλέον, διαμορφώνεται μια σαφής εικόνα αντιστοιχίας όσον αφορά στο επίπεδο του υψηλότερου συνολικού κύκλου εργασιών και του υψηλότερου ποσοστού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις στην κατηγορία αυτή καθώς και ανάμεσα στην κατηγορία επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 5 άτομα, όπου επίσης καταγράφονται αρκετά υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων.

Οι παράγοντες του κόστους και της έλλειψης χρηματοδότησης θεωρούνται ως τα σημαντικότερα εμπόδια ως προς την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων. Η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα και οι επενδύσεις περιορισμένης κλίμακας δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή σύγκλιση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και παραγωγική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο τεχνολογικής υστέρησης, ανεπαρκούς παραγωγικής προσαρμογής και αδυναμίας μετάβασης σε αναβαθμισμένα και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για ένα μεγάλο τμήμα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένων των οικονομικών, τεχνολογικών και εμπορικών τάσεων σε διεθνές επίπεδο, αναδύεται η ανάγκη άμεσης προώθησης στοχευμένων και πολύ-επίπεδων πολιτικών ενίσχυσης του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Ταυτότητα έρευνας: Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 806 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 15 έως 23 Ιουλίου 2019. Τα πρωτογενή δεδομένα οικονομικών και επιχειρηματικών προσδοκιών χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την κατασκευή των δεικτών ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος και είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία άλλων χωρών της ΕΕ. Στην έρευνα υπάρχει μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το 2ο εξάμηνο του 2019.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Βασικό συμπέρασμα

H οικοδόμηση σταθερών προοπτικών ανάκαμψης και ανάπτυξης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, προϋποθέτει την άμεση προώθηση πολύ-επίπεδων πολιτικών ενίσχυσης του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού που θα βασίζονται σε φορολογικά/οικονομικά κίνητρα και προσαρμοσμένα εργαλεία χρηματοδότησης

Κύρια ευρήματα

Βραδεία και περιορισμένη ψηφιακή/τεχνολογική προσαρμογή, βασισμένη σε μεγάλο ποσοστό σε ίδια κεφάλαια και επενδύσεις περιορισμένης κλίμακας

Βασικά εμπόδια ψηφιακής προσαρμογής αποτελούν το κόστος της ψηφιακής/τεχνολογικής αναβάθμισης, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η έλλειψη κατάλληλα προσαρμοσμένων εργαλείων χρηματοδότησης ή/και φορολογικών-οικονομικών κινήτρων

Ανάγκη άμεσης προώθησης στοχευμένων και πολύ-επίπεδων πολιτικών ενίσχυσης του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA