Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μεθοδολογία μετατροπής επαγγελματικού περιγράμματος σε πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εμπειρογνωμοσύνη με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογικών προδιαγραφών αναφορικά με τον τρόπο έρευνας, συγκέντρωσης στοιχείων και συγγραφής εκπαιδευτικών υλικών. Υλοποιήθηκε για την χρήση της ως πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχομένων εκπαίδευσης και οδηγών τεχνικής κατάρτισης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων προκειμένου για την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης.

Η πρόταση που αποτυπώνεται έχει σημείο αναφοράς τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία περιγράφουν τις λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα επάγγελμα και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επιτέλεσή τους. Η συμβολή της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγκειται στην ανίχνευση και διατύπωση μιας «γέφυρας» που να συνδέει τις επαγγελματικές λειτουργίες, με τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Βασικό σημείο της εμπειρογνωμοσύνης, είναι η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής η οποία βασίζεται στις αρχές ανάπτυξης σπονδυλωτών προγραμμάτων που να προσιδιάζουν κυρίως στους σκοπούς και τους στόχους της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης. Περιλαμβάνει την περιγραφή της δομής και των προδιαγραφών των σχεδίων σπονδυλωτών προγραμμάτων και την ανάλυση της δομής των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στα δεδομένα της κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 434312. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 

Βασικό συμπέρασμα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA