Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Η αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος: Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου

 

έμφυλο μισθολογικό χάσμα, έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, εκθήλυνση της φτώχεια, έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός, έμφυλες ανισότητες, έμφυλα στερεότυπα

Ένα από τα έμφυλα χάσματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία γεφύρωσης είναι αυτό της μισθολογικής ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, παρά την πληθώρα δεσμεύσεων, μέτρων και πολιτικών που, κατά καιρούς, προτείνονται, υιοθετούνται και εφαρμόζονται. Ποιες είναι οι αιτίες που το καθιστούν τόσο ανθεκτικό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του και ποια η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο εν λόγω φαινόμενο; Μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι, με όχημα τον κοινωνικό διάλογο, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην άμβλυνση των έμφυλων μισθολογικών ανισοτήτων; Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα, που επιχειρεί να προσεγγίσει διερευνητικά το παρόν κείμενο, μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων, καλών πρακτικών, καθώς και δράσεων και πολιτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σχετική επικέντρωση στην περίπτωση της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των αιτιών, αλλά και τις πολυεπίπεδες συνέπειες του φαινομένου.

Έναυσμα για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα απετέλεσε το Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017-2019 για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος. Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα, τη σοβαρότητα αλλά και τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το φαινόμενο, σε σημείο να γίνεται πλέον λόγος για «φτώχεια γένους θηλυκού», με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο που αυτό επιφέρει, αλλά και την αποσπασματικότητα των κατά καιρούς μέτρων και πολιτικών, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο μέσω μιας ολιστικής οπτικής. Υπό το πρίσμα αυτό,  προτείνει μια σειρά μέτρων και δράσεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μισθολογικής αδιαφάνειας, του οριζόντιου – κατά κλάδους – επαγγελματικού διαχωρισμού, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια συντήρησης της έμφυλης μισθολογικής ανισότητας αλλά και του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού (φαινόμενο της «γυάλινης οροφής»), ενώ μεριμνούν και για το ζήτημα της εξισορρόπησης προσωπική/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει καθοριστικά, από ποσοτικής αλλά και ποιοτικής άποψης, στην ενταξιακή πορεία των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους, εμπλέκοντας όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη – ευρωπαϊκούς θεσμούς, εθνικές αρχές – κοινωνικούς εταίρους – φορείς ισότητας – σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Βιβλιογραφική αναφορά: Προφύρη Ι. (2018), «Η αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος. Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 3/2018, σσ. 52

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA