Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) σε μικρές επιχειρήσεις

Παρόλο που η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) δεν είναι καινούρια, μια σειρά παραγόντων, όπως ανησυχία για επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, δυνατότητες των κρατών στην επίλυση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για διαχείριση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών θεμάτων από τις επιχειρήσεις, συνετέλεσαν, ώστε στα τέλη του 20ου, αρχές του 21ου αιώνα, οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την κοινωνική τους ευθύνη με πιο σαφή τρόπο. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι ή και επιφυλακτικοί απέναντι στην έννοια της Ε.Κ.Ε., είτε συνδέοντάς την με οικονομικό κόστος και επομένως μόνο με τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης /εκπαίδευσης, με τη στάση αυτή να επιτείνεται στο πλαίσιο των συνθηκών κρίσης.

Σκοπός του εν λόγω Οδηγού είναι η ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής, μέσω και της παρουσίασης πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη, η σημασία και ο θετικός αντίκτυπος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν δράσεις Ε.Κ.Ε., προκειμένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 479988. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA