Στόχος της μελέτης «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό αιώνα»  είναι να σκιαγραφήσει το περίγραμμα της ιστορικής διαδρομής της ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό αιώνα, να εντοπίσει τους κύριους σταθμούς αυτής της πορείας και να περιγράψει τους όρους διαμόρφωσης των βασικών χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας του μεγαλύτερου φορέα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο κύριος όγκος του τεκμηριωτικού υλικού αντλήθηκε από το Ιστορικό Αρχείο της Συνομοσπονδίας, η συγκρότηση του οποίου αποτέλεσε παράλληλη διαδικασία με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε το 2014.

Η εισαγωγή ανιχνεύει τις καταβολές του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, στις συντεχνίες της νεότερης περιόδου. Η αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και ο μετασχηματισμός των οικονομικών δομών δημιούργησαν την ανάγκη αυτοτελούς συλλογικής έκφρασης της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης.

Το πρώτο μέρος εκκινεί με την ίδρυση του πρώτου σύγχρονου συνδικαλιστικού φορέα των μικρών εργοδοτών το 1919, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα επονομάστηκε Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας. Ο μεσοπόλεμος ήταν μια εποχή ραγδαίας οργανωτικής επέκτασης του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο ζυμώθηκε μέσα στους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και τις πολιτικές διαμάχες της εποχής.

Το δεύτερο μέρος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την Κατοχή έως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Στη διάρκεια της περιόδου η Συνομοσπονδία ενδυνάμωσε τη θεσμική της υπόσταση και επεξεργάστηκε τις δέσμες αιτημάτων της, ενόσω οι κοινωνικοπολιτικές διεργασίες που συντελέστηκαν τα μεταπολεμικά χρόνια επενέργησαν καθοριστικά στο εσωτερικό του επαγγελματοβιοτεχνικού χώρου.

Η Μεταπολίτευση, στην οποία είναι αφιερωμένο το τρίτο μέρος, έφερε στο προσκήνιο το αίτημα του εκδημοκρατισμού και του εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Η ανάδυση πιεστικότερων προβλημάτων και προκλήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις απαίτησαν καινούργιες απαντήσεις μέσω της κλιμάκωσης της συλλογικής δράσης, της παραγωγής ποιοτικά αναβαθμισμένων απαντήσεων και της ιχνηλάτησης νέων πεδίων παρέμβασης.

Η μελέτη «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό αιώνα» είναι προϊόν ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013). Η σελιδοποίηση, επιμέλεια και έκδοση της μελέτης έγινε στο πλαίσιο της πράξης "Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ" με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020"

 

Βασικό συμπέρασμα

Η διαδρομή της ΓΣΕΒΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Η ένταση των συλλογικών αγώνων, η επεξεργασία ολοκληρωμένων θέσεων και η ικανότητα προσαρμογής στις μεταβολές του πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος ανέδειξαν τη ΓΣΕΒΕ σε κυριότερο φορέα προάσπισης των συμφερόντων των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων.

Κύρια ευρήματα

Η εσωτερική δομή της ΓΣΕΒΕΕ και η ποικιλομορφία μεθόδων δημόσιας παρέμβασης που την χαρακτηρίζει αποτελούν παράγοντες που την διαφοροποιούν από μια απλή ομάδα συμφερόντων.

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ΓΣΕΒΕΕ κατόρθωσε πολλές να «επανεφεύρει» τον εαυτό της και, κατά συνέπεια, να διευρύνει την κοινωνική και θεσμική αξιοπιστία της.

Οι συλλογικές διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος των μικρών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτες συνέχειες και αναδεικνύουν τον εξισορροπητικό κοινωνικό του ρόλο.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA