Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές

 

επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, εκπαιδευτικό σύστημα, μαθητεία, δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, τεχνική εκπαίδευση, επαγγελματικό λύκειο

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, η μελέτη και παρουσίαση ορισμένων ευρωπαϊκών «καλών πρακτικών» σχετικά με τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η καταγραφή διαπιστώσεων και προτάσεων εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ.

Η μελέτη διαρθρώνεται γύρω από επτά άξονες κεφάλαια: Στον πρώτο, παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη που ορίζουν την υφιστάμενη κατάσταση στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Ο δεύτερος, περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση και αξιολόγηση των βασικών παραγόντων που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση. Ο τρίτος άξονας παρουσιάζει και αναλύει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με ειδικά αναφορά στον Ν. 4186 του 2013. Ο τέταρτος άξονας αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας,  που αποτελούν «σημεία αναφοράς» για τον τρόπο δόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο πέμπτος άξονας αναφέρεται σε τρείς ενδεικτικές καλές πρακτικές λειτουργίας συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, που βασίζονται στο δυϊκό σύστημα μαθητείας (Γερμανία, Φινλανδία, Νορβηγία). Ο έκτος άξονα αναφέρεται στα βασικά κείμενα των ευρωπαϊκών πολιτικών και κωδικοποιεί τα κυριότερα μέτρα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο έβδομος, και τελευταίος άξονας του βιβλίο, περιλαμβάνει μια προσπάθεια τεκμηρίωσης, σύνθεσης και παρουσίασης ορισμένων βασικών θέσεων και προτάσεων  της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» με κωδικό ΟΠΣ 277702, 277708 & 2777709. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος ποιότητας. Μια αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιότητας, σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση, μπορεί αφενός να διευκολύνει βραχυπρόθεσμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και συνάμα, να αποτελέσει θεμελιακή συνιστώσα για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της χώρας.

Κύρια ευρήματα

Τα δεδομένα αναφορικά με τις επιλογές κατεύθυνσης των μαθητών της Α’ Λυκείου δείχνουν ότι στη χώρα μας μόνο το 30% περίπου των μαθητών επιλέγει την επαγγελματική έναντι της γενικής κατεύθυνσης.

Οι χώρες με ισχυρά και ελκυστικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ιδίως εκείνες με εδραιωμένα συστήματα μαθητείας, τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην απασχόληση των νέων.

Η αποσπασματική υιοθέτηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών μοντέλων έχει αποδειχθεί αποτυχημένη και για το λόγο αυτό θα πρέπει το πλαίσιο εφαρμογής να περιλαμβάνει όλες τις παράπλευρες παραμέτρους προσαρμοσμένες και τροποποιημένες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA