Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση: Πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρώπη και Ελλάδα

μικρές επιχειρήσεις, χρηματοδότηση, περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης, οικονομία, μοντέλα ανάπτυξης ΜμΕ

Στη μελέτη αυτή περιγράφονται διάφορες πτυχές της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης, έτσι όπως αυτές προσεγγίζονται από τους σημαντικότερους χρηματοδοτικούς θεσμούς – φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Οι μικρές επιχειρήσεις σε επίπεδο ευρωζώνης φαίνεται ότι εισέρχονται ξανά από τα μέσα του 2012 σε έναν νέο κύκλο αρνητικών προσδοκιών για κύκλους εργασιών και κέρδη. Η πορεία των δύο αυτών βασικών μεταβλητών κατά την τελευταία τετραετία είναι κοινή για τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών µελών ανεξαρτήτως αν το κράτος µέλος αντιμετωπίζει ή όχι συνθήκες ύφεσης ή ισχνής ανάπτυξης, κάτι που υποδεικνύει ότι τα κράτη µέλη της ευρωζώνης φαίνεται ότι επηρεάζονται σχεδόν πανομοιότυπα από την κρίση που ξεδιπλώνεται µε διαφορετική όμως ένταση στο κάθε κράτος µέλος.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA