Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ECCP). Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές συνοχής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλοντας να τονίσει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης έχει θεσπίσει, από τις αρχές του 2014, έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ECCP), με στόχο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής σχέσης. O ECCP θεσπίζει ένα σύνολο κοινών προδιαγραφών προκειμένου να επιτευχθεί  ορθή  διαβούλευση, συμμετοχή και διάλογος με τους εταίρους (σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο) για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (Ταμεία ESI) αποσκοπώντας, εν τέλει, στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των εταίρων που συμμετείχαν στην υλοποίηση έργων και δράσεων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας, αποτελεσμάτων και ορθών πρακτικών κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σημαντικό τμήμα της εφαρμογής του ECCP αποτελούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στο παρόν Κείμενο Γνώμης επιχειρείται να παρουσιαστεί το πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση με έμφαση στις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Βαλάση Δ. (2018), «Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ECCP) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές συνοχής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ. 20

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA