Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Μαθητεία και μικρές επιχειρήσεις: θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος

Η μαθητεία αποτελεί ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Πρόκειται για συνδυασμό εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος προσφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στον επιχειρηματία και στον ασκούμενο

Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος το μοναδικό οργανωμένο σύστημα μαθητείας ήταν εκείνο των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, το οποίο χρονολογείται ήδη από το 1952. Σύμφωνα όμως με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η μαθητεία θα παρέχεται παράλληλα από τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, τα ΕΠΑΛ και τα δημόσια ΙΕΚ. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς το 2021 προβλέπεται η συνολική επαναξιολόγησή του.

Στο παρόν κείμενο γνώμης παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας στις μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι προτάσεις για τη βελτίωση του.

Βιβλιογραφική αναφορά: Κάρουλας Γ. (2017), «Μαθητεία και μικρές επιχειρήσεις: θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Οκτώβριος, σσ. 16

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η ύπαρξη πολλών παράλληλων συστημάτων μαθητείας (δηλ. ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) συνιστά εμπόδιο για την καλή λειτουργία και διαχείριση του συστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφομοιωθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις από τις επιχειρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, ούτε την απαραίτητη γνώση, ούτε τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, διαθέτουν

Σημαντική βαρύτητα δίνεται κατά τα τελευταία χρόνια στην μετατροπή των επιχειρήσεων σε ποιοτικούς χώρους μάθησης.Παρ’ όλα αυτά η συγκεκριμένη στοχοθεσία δεν έχει τύχει της αντίστοιχης περιγραφής, προκειμένου να τεθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες –αυξημένες- υποχρεώσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε προγράμματα μαθητείας (π.χ. εκπαίδευση εκπαιδευτών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων μάθησης στο χώρο εργασίας, υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA