Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και το ελληνικό σύστημα διάγνωσης αναγκών επαγγελμάτων και σύζευξης δεξιοτήτων

Τον Ιούνιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Ανακοίνωση με τίτλο: Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας. Στην Ανακοίνωση επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των δεξιοτήτων, η σημασία των μεταφέρσιμων δεξιοτήτων όπως η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η δημιουργική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ανάγκη εξασφάλισης ενός ελαχίστου επιπέδου βασικών δεξιοτήτων (αριθμητική, ανάγνωση, γραφή, ψηφιακές δεξιότητες) σε όλα τα άτομα, η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις επιλογές εκπαιδευτικού προσανατολισμού των νέων, η σημαία της συμμετοχής των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, η αξία των μορφών μάθησης με βάση την εργασία και άλλα συναφή θέματα.

Στη βάση των ευρωπαϊκών πολιτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ο Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας (Άρθρο 85 του Νόμου 4368/2016). Την επιστημονική ευθύνη του Μηχανισμού έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργίας του εν λόγω Μηχανισμού ζητήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας η τεχνική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Η ΓΣΕΒΕΕ και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών πραγματοποιώντας σχετικές μελέτες και έρευνες.

Στο παρόν Ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζονται οι προτάσεις του νέου θεματολογίου για την Ευρώπη, οι προτάσεις του εθνικού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και οι πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης, Π. (2017), «Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και το ελληνικό σύστημα διάγνωσης αναγκών επαγγελμάτων και σύζευξης δεξιοτήτων», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA