Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade Agreement- CETA) είναι μια εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ε.Ε και τον Καναδά η οποία, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη, τέθηκε σε προσωρινή ισχύ στις 21/9/2017.

Ανταγωνισμός, Οικονομία, Διεθνές οικονομικό περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά «ανοίγει» το εμπόριο μεταξύ του Καναδά και της Ε.Ε. και προβλέπει την κατάργηση σχεδόν του 99% των δασμών στις εξαγωγές μεταξύ των συμβεβλημένων μερών, το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών και την ισότιμη αμοιβαία προώθηση των ξένων επενδύσεων.

Παράλληλα, προστατεύονται ορισμένα κρατικά μονοπώλια, γεωγραφικές ενδείξεις, δικαιώματα του δημιουργού και το περιβάλλον, σύμφωνα με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Πέρα όμως από τη σημασία που έχει το περιεχόμενό της, η CETA σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας και έντονης ενωσιακής κινητικότητας, που σχετίζεται με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Τόσο η Συμφωνία όσο και αυτή καθαυτή η κινητικότητα, απασχόλησε έντονα τα συνδικάτα, ενώ εξακολουθεί να απασχολεί, για μια σειρά λόγους, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στο παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα, αναλύοντας τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά και το περιεχόμενο της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA), θα δοθεί έμφαση στο status quo των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των δύο εταίρων, ενώ θα αναφερθούν και συγκεκριμένες διατάξεις της Συμφωνίας που επηρεάζουν άμεσα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, γίνεται μια ειδική αναφορά για τις επιδράσεις της Συμφωνίας στην Ελλάδα.

Καταληκτικά, διαπιστώνεται πως μια «Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου», όπως η  CETA, αποτελεί οικονομική ευκαιρία αλλά και μια εν δυνάμει ευνοϊκή πρόκληση για τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς όλο και περισσότερο κρίνεται αναγκαίο να εμφανίσουν τάσεις εξωστρέφειας και ανθεκτική προσαρμοστικότητα στις τρέχουσες αλλαγές.

Βιβλιογραφική αναφορά: Πλέσσιας Α. (2019), «Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 28

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA