Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων στο θεματικό πεδίο της "εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια" για τις ειδικότητες: υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός

Η «Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων στο θεματικό πεδίο της "εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια" για τις ειδικότητες: υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός» αποτελεί ενέργεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της κοινής δράσης των Κοινωνικών Εταίρων που είχε ως στόχο να συμβάλλει στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

Σκοπός της μελέτης είναι η ποιοτική διερεύνηση γενικών και ειδικότερων αναγκών σε δεξιότητες σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια στις ειδικότητες του Υδραυλικού, του Ηλεκτρολόγου και του Ψυκτικού. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού πρόγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες στις ειδικότητες στόχους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι των προσωπικών (ημι-δομημένων) συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης. Οι δεξιότητες που εξετάσθηκαν ταξινομήθηκαν σε γενικές, επαγγελματικές και αναδυόμενες. Οι γενικές και οι ‘ειδικές’ επαγγελματικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν ως προς τους βαθμούς κρισιμότητας και έλλειψης-επάρκειάς τους, ενώ έγινε και σύνδεση του βαθμού έλλειψης-επάρκειάς τους με τους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», το οποίο αποτελεί διακριτή δράση του έργου «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ 520388. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA