Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων για το επάγγελμα του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή

Η «Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων για το επάγγελμα του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή» αποτελεί ενέργεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της κοινής δράσης των Κοινωνικών Εταίρων που είχε ως στόχο να συμβάλλει στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Σκοπός της είναι η ποιοτική διερεύνηση γενικότερων και ειδικότερων αναγκών σε δεξιότητες στο επάγγελμα του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός μόνιμου, ορθά δομημένου, μηχανισμού για την πρόβλεψη δεξιοτήτων στην ειδικότητα του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι των προσωπικών συνεντεύξεων έρευνας και της ομάδας εστίασης. Οι δεξιότητες που εξετάσθηκαν ταξινομήθηκαν σε γενικές, επαγγελματικές και αναδυόμενες. Οι γενικές και επαγγελματικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν με αναφορά στο βαθμό κρισιμότητάς τους, στο βαθμό έλλειψης-επάρκειάς τους και ακολούθησε σύνδεση του βαθμού έλλειψης-επάρκειάς τους με τους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. Οι αναδυόμενες δεξιότητες αξιολογήθηκαν ως προς το βαθμό έλλειψης-επάρκειάς τους και ακολούθησε σύνδεση του βαθμού ανάδυσής τους με τους παράγοντες της έρευνας. Στα αποτελέσματα της έρευνας πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση δεξιοτήτων σύμφωνα με τους παράγοντες αξιολόγησης, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι σχετικές προτάσεις.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», το οποίο αποτελεί διακριτή δράση του έργου «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ 520388. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA