Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη των συνεργατικών σχημάτων

Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), Αλυσίδες αξίας, Ανοικτή καινοτομία, Eπιχειρηματικότητα, Μικρές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση, ωρίμανση και υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων (π.χ. clusters, δίκτυα καινοτομίας) συνιστά μια βασική προϋπόθεση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα σε ένα επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μέσα από παράγοντες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών μετασχηματισμών, η θέση των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από σύγχρονους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν διευκολυμένη πρόσβαση σε κρίσιμους και αναγκαίους πόρους (π.χ. τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμός, χρηματοδότηση, οργάνωση, γνώσεις και δεξιότητες). Στο πλαίσιο αυτό, τα προτεινόμενα μέτρα ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων αποσκοπούν στην οργανωμένη υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας, της συνεργατικής επιχειρηματικότητας και των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Το παρόν κείμενο συνοψίζει ένα πλέγμα προτάσεων που διαμορφώνονται και εξειδικεύονται συστηματικά από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε επίπεδο τεκμηριωμένης συμβολής στο σχεδιασμό πολιτικών. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες όπως:

  1. φορολογικά και οικονομικά κίνητρα,
  2. άμεση και στοχευμένη επίλυση των θεσμικών και ρυθμιστικών εμποδίων,
  3. στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό,
  4. ειδικές δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας ως προς την επιχειρηματική τους ανάπτυξη,
  5. ειδικές δράσεις ανάπτυξης κοινών ή/και διαμοιρασμένων υποδομών και
  6. στοχευμένες ενέργειες ενίσχυσης της «ψηφιακής καινοτομίας» και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στα προτεινόμενα μέτρα συνοψίζονται συγκεκριμένες συνδυαστικές και στοχευμένες προτάσεις ως προς την ανάπτυξη σύγχρονων συνθετικών εργαλείων υποστήριξης της συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πρόσφορου περιβάλλοντος για την αναπτυξιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αντώνης Αγγελάκης (2018), «Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη των συνεργατικών σχημάτων», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 12 

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA